Skatteministeriet
18. december 2017

Forslag til lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter, ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love

(Lån til betaling af stigninger i grundskylden for 2018-2020, forsigtighedsprincip ved fastsættelse af beskatningsgrundlag for grundskyld, dækningsafgift og ejendomsværdiskat m.v.)

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Forslag til lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter, ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love

Lovforslaget er første del af udmøntningen af forliget Tryghed om boligbeskatningen, som regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgik den 2. maj 2017.

Med lovforslaget udmøntes de dele af forliget, der vedrører indførelse af en midlertidig indefrysningsordning og et forsigtighedsprincip: 

  • Midlertidig indefrysningsordning for 2018-2020. Det foreslås, at der indføres en midlerti- dig indefrysningsordning, hvorefter kommunerne automatisk skal yde lån til betaling af alle nominelle stigninger udover 200 kr. i grundskylden for ejerboliger i forhold til 2017. Den enkelte boligejers løbende betaling af grundskyld vil dermed ikke stige fra niveauet i 2017. Lånet er rentefrit, og der skal ikke stilles sikkerhed ved pant i ejen- dommen. Ved ejerskifte af ejendommen, bortset fra ejerskifte mellem ægtefæller, forfalder lånet til betaling. Desuden reguleres lånet ved ændringer af ejendommens grundareal, anvendelse eller planforhold. 
  • Forsigtighedsprincip.Det foreslås at indføre et forsigtighedsprincip, hvorefter grundla- get for grundskyld, dækningsafgift af erhvervsejendomme og ejendomsværdiskat fastsættes til 80 pct. af ejendoms-, grund- og forskelsværdierne. Den usikkerhed, der altid vil være ved en vurdering, kommer hermed ejendomsejerne til gode, ved at grundlaget for beskatningen fastsættes lavere end selve vurderingen. Forsigtigheds- princippet skal gælde fra det tidspunkt, hvor vurderingerne i det nye ejendomsvurde- ringssystem anvendes som grundlag for beskatningen, dvs. fra 2018 (ejerboliger) og 2019 (andre ejendomme).

Herudover indeholder lovforslaget forslag til præciseringer og justeringer af lovgivningen vedrørende de nye vurderinger, som blev vedtaget i juni 2017, og forslag om at indføre mulighed for delvis implementering af Grunddataprogrammets ejendomsdel (GD1).

Det skønnes, at de nye ejendomsvurderinger i kombination med forsigtighedsprincippet frem mod 2020 vil medføre et samlet mindreprovenu efter tilbageløb på godt 1 mia. kr. Indførelse af et forsigtighedsprincip forventes af medføre merudgifter for SKAT til sy- stemtilretning på 5,3 mio. kr., der afskrives over 7 år. Indførelsen af en midlertidig låne- ordning, forventes af medføre udgifter til it-tilretninger på 6,2 mio. kr. i 2018. Ydermere vil kommunerne have merudgifter til drift i 2018-2020.

Yderligere henvendelse Fuldmægtig Louise Bonnesen Bratås, tlf. 7237 1428

Høring