Skatteministeriet
8. januar 2018

Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af vejbenyttelse og lov om registrering af køretøjer

(Ændring af satser og øget differentiering heraf ud fra emissionsnormer og adgang til Køretøjsregisteret for virksomheder, der opkræver betalning for brug af veje, broer eller tunneler).

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af vejbenyttelse og lov om registrering af køretøjer

Lovforslaget har til formål at ratificere og implementere de ændringer, som landene i den fælles ordning med vejbenyttelsesafgift for lastbiler på 12 t eller derover (Eurovignetten) har aftalt ved protokol af 6. december 2017.

Protokollen af 6. december 2017 er en ændring af den folkeretlige aftale af 9. februar 1994 om opkrævning af ens afgifter af lastbiler på 12 t eller derover ved kørsel på vejnet- tet eller på visse dele af vejene i de fire deltagende EU-medlemsstater. Ved protokol af 6. december 2017 har de deltagende lande aftalt, at satserne for afgift af vejbenyttelse forhø- jes og differentieres yderligere i forhold til i dag baseret på køretøjernes miljømæssige egenskaber kategoriseret ved emissionsnormer.

Forhøjelsen af satserne følger de nye maksimalsatser for vejbenyttelsesafgifter, som er of- fentliggjort af Europa-Kommissionen. Det foreslås, at satserne differentieres yderligere i forhold til i dag fra emissionsnormen IKKE-EURO op til EURO VI eller renere.

De foreslåede ændringer af vejbenyttelsesafgiften vil gælde for såvel danske som uden- landske køretøjer, der er omfattet af afgiften. Lovforslaget vil dermed ikke påvirke kon- kurrenceevnen negativt for danske vognmænd i forhold til udenlandske vognmænd. Des- uden forbedres konkurrenceevnen generelt for vognmænd, der anvender nye eller nyere køretøjer, da disse køretøjer pålægges vejbenyttelsesafgift til en lavere sats end ældre, mere forurenende køretøjer.

Det forventede merprovenu anvendes til finansiering af initiativer i Aftale om Retssikker- hedspakke II, som regeringen (Venstre), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti har indgået den 3. maj 2016.

Desuden indeholder lovforslaget en mindre ændring af registreringsloven, hvor det fore- slås at gøre det muligt for virksomheder, der opkræver betaling for brug af veje, broer el- ler tunneler, at få adgang til Køretøjsregistreret, så virksomhederne via oplysninger til- knyttet en nummerplade kan sende opkrævning til et køretøjs ejer eller bruger ved mang- lende betaling.

Lovforslaget er omfattet af de fælles ikrafttrædelsesdatoer.   

Yderligere henvendelse:  Fuldmægtig Jon Reinhold Jensen, tlf. 7237 2772

Høring