Skatteministeriet
8. marts 2018

Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og personskatteloven

(Lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger m.v.)

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og personskatteloven

Lovforslaget udmønter skattelettelserne i aftale om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger, der er indgået mellem regeringen og Dansk Folkeparti.

Lovforslaget forbedrer vilkårene for pensionsopsparing ved indførelse af et ekstra fradrag for indbetalinger til pension og ved at udvide grundlaget for beskæftigelsesfradraget til også at omfatte pensionsindbetalinger. Samtidig medfører lovforslaget, at alle fuldtidsbeskæftigede vil få en skattelempelse med det nye jobfradrag. Når gevinsten ved at være fuldtidsbeskæftiget bliver større, giver det større tilskyndelse for personer, som modtager overførselsindkomst eller er deltidsbeskæftigede, til at blive fuldtidsbeskæftigede.

Det foreslås for det første at indføre et ekstra pensionsfradrag for nettoindbetalinger til pension, der er omfattet af pensionsbeskatningslovens §§ 18 og 19, dvs. individuelle fradragsberettigede pensionsindbetalinger og pensionsindbetalinger med bortseelsesret, herunder indbetalinger til ATP samt indbetalinger til den Supplerende Arbejdsmarkedspension for førtidspensionister.

For det andet foreslås det at indføre et nyt jobfradrag målrettet de laveste arbejdsindkomster. Jobfradraget giver relativt set den største skattelettelse til de lavestlønnede og øger samtidig den økonomiske gevinst ved at være i beskæftigelse. Med initiativet reduceres således antallet af personer med lav tilskyndelse til beskæftigelse.

For det tredje foreslås det at udvide grundlaget for beskæftigelsesfradraget til også at omfatte pensionsindbetalinger. Herved fjernes den skattemæssige sanktion mod at få arbejdsindkomst indbetalt til pensionsordninger. Udvidelsen af grundlaget vil også gøre sig gældende for beskæftigelsesfradraget for enlige forsørgere.

For det fjerde foreslås det at forhøje loftet for det maksimale beskæftigelsesfradrag.

For det femte foreslås det at kompensere borgerne for stigningen i det kommunale skattenivau ved at nedsætte den statslige bundskat i 2018 og følgende år.

Samlet skønnes lovforslaget i 2018 at medføre et umiddelbart mindreprovenu på ca. 4,9 mia. kr. og ca. 3,7 mia. kr. efter tilbageløb og adfærd. Frem mod 2025 skønnes mindreprovenuet øget til ca. 6,8 mia. kr. i umiddelbar virkning og ca. 5,0 mia. kr. efter tilbageløb og adfærd. Den varige virkning skønnes til ca. 4,9 mia. kr. efter tilbageløb og adfærd.

Yderligere henvendelse: Chefkonsulent Mie Caroline Al Jarrah, tlf. 7237 8785

Høring