Skatteministeriet
14. september 2018

Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven og forskellige andre love

(Initiativer mod sort arbejde m.v.)

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven og forskellige andre love

Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokra- tiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folke- parti indgik i september 2017 aftalen ”Styrket indsats mod sort arbejde”.

Omfanget af sort arbejde er generelt faldende i Danmark, men sort arbejde koster hvert  år danskerne penge i form af tabte skatteindtægter. For at fastholde den positive udvikling har en parlamentarisk arbejdsgruppe med deltagelse af alle Folketingets partier udarbejdet en beretning indeholdende initiativer, som kan medvirke til at begrænse omfanget af sort arbejde.

Lovforslaget udmønter en del af aftalen ”Styrket indsats mod sort arbejde”. Lovforslaget indeholder således et initiativ, hvorefter Skatteforvaltningen vil kunne pålægge virksom- heder, der ikke indeholder, indberetter og indbetaler A-skat m.v. at benytte en leverandør af lønadministrationsydelser, ligesom lovforslaget indeholder et initiativ, der vil gøre det muligt for Skatteforvaltningen
at pålægge virksomheder at føre en digital logbog vedrø- rende personer, der er beskæftiget i virksomheden.

Lovforslaget udmønter samtidig den del af aftalen, som vedrører et initiativ om at sænke grænsen for, hvornår en køber, som betaler kontant for ydelser eller varer sammen med ydelser, risikerer at hæfte for sælgerens manglende betaling af indkomstskat, arbejdsmar- kedsbidrag og moms (fra 10.000 til 8.000 kr.). For at forbedre købers retssikkerhed øn- sker regeringen og aftalepartierne, at en privat køber skal kunne frigøres fra den solidari- ske hæftelse, såfremt køberen kan fremvise en faktura, der opfylder fakturakravene.

Udover at udmønte dele af aftalen ”Styrket indsats mod sort arbejde”, indeholder lov- forslaget et initiativ, der vil gøre det muligt for en virksomhed at undersøge, om en anden virksomhed er registreret som indeholdelsespligtig af A-skat m.v. Et sådant initiativ vil kunne bidrage til at sikre, at virksomheder ikke uforvarende kommer til at deltage i kæde- svig, ligesom det vil bidrage til at begrænse beskæftigelsen af sort arbejdskraft.

Endelig indeholder lovforslaget en konsekvensrettelse af skattekontrolloven.

Lovforslaget vurderes at ville medføre et merprovenu, der dog ikke kan kvantificeres nær- mere.

Lovforslaget er omfattet af de fælles ikrafttrædelsesdatoer.

Yderligere henvendelse: Specialkonsulent Tina Charlotte Olsen, tlf, 7237 6710

Høring