Skatteministeriet
14. september 2018

Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven, ligningsloven og lov om skattenedslag for seniorer

(Afbureaukratisering af forskerskatteordningen, genoptagelse af afgørelser om skattenedslag og skattefrihed for godtgørelse til thalidomidofre)

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven, ligningsloven og lov om skattenedslag for seniorer

Med lovforslaget foreslås justeringer af forskerskatteordningen, som er blevet efterspurgt af erhvervslivet – bl.a. i Virksomhedsforum for enklere regler, så betingelserne for at anvende ordningen bliver mere enkle og fleksible.

Det foreslås at afskaffe kravet om, at et ansættelsesforhold skal påbegyndes samtidig med skattepligtens indtræden, så det sikres, at alle virksomheder har lige adgang til at anvende ordningen uanset organisationsform. Samtidig foreslås en forenkling af kravene til ansæt- telsen, så vurderingen af ansættelsesforholdet foretages efter samme kriterier som ved indtræden af begrænset skattepligt for arbejde i tjenesteforhold.  Endelig foreslås, at der kan ses bort fra vederlagskravet, hvis manglende opfyldelse skyldes en periode med bar- sel, og at en efterfølgende bonus, der er udbetalt på baggrund af en tidligere periode på ordningen, ikke skal forhindre, at en medarbejder kan anvende ordningen ved en ansæt- telse i Danmark på ny.

Med lovforslaget foreslås endvidere, at ATP efter anmodning fra en senior, der er omfat- tet af lov om skattenedslag for seniorer, i en tidsbegrænset periode kan genoptage tidli- gere afgørelser om opgørelse af beskæftigelsesgrad. Det vil give borgere, der ikke nåede at klage over fx forkerte oplysninger, en ny chance for at få rettet opgørelsen af deres be- skæftigelsesgrad. Det er alene indsigelsesfristen på 3 måneder, der foreslås ophævet i en tidsbegrænset periode. Kravet om fuldtidsbeskæftigelse og øvrige krav ændres ikke.

Genoptagelsesadgangen foreslås indført på baggrund af sager, hvor skattenedslaget er mi- stet, selvom fejlen har ligget hos for eksempel arbejdsgiveren. Regeringen finder det uri- meligt og ikke et udtryk for retssikkerhed, at borgere på denne måde kan miste seniorned- slag som følge af andres fejl.

Endelig foreslås at indføre skattefrihed for godtgørelse fra den danske stat til thalidomid- ofre.

Genoptagelsesadgangen vedrørende seniornedslag vurderes at medføre et engangsmin- dreprovenu på ca. 10 mio. kr. i umiddelbar virkning og ca. 7,5 mio. kr. efter tilbageløb og adfærd pr. 100 personer, der får genoptagelse og opfylder beskæftigelseskravet. Forslagets øvrige elementer skønnes ikke at have nævneværdige provenumæssige konsekvenser.

Lovforslagets ændringer af forskerskatteordningen er omfattet af de fælles ikrafttrædelses- datoer.

Høring