Skatteministeriet
14. september 2018

Forslag til lov om ændring af emballageafgiftsloven mv

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Forslag til lov om ændring af emballageafgiftsloven mv

Lovforslaget indeholder en række mindre forenklinger og tilpasninger af reglerne på mo- torområdet, så borgere og virksomheder ikke pålægges uhensigtsmæssige eller utilsigtede økonomiske eller administrative byrder. Det foreslås bl.a.:

  • at visse påhængskøretøjer undtages fra krav om betaling af udligningsafgift, og at der ved registrering af køretøjerne ikke skal angives oplysninger om drivkraft for det trækkende køretøj.
  • at deltidsbrandmænd m.v., der tilkaldes til udrykning, mens de udfører deres nor- male hverv, hvor de kører i en gulpladebil, får mulighed for at købe et dagsbevis, efter kørslen er foretaget.
  • at virksomheder, der fremstiller udstyr til køretøjer, herunder lydudstyr, kan an- skaffe køretøjer uden registreringsafgift, når virksomheden kun anvender køretø- jerne til at afprøve det fremstillede udstyr.
  • at skatteministeren bemyndiges til at fastsætte regler om terminaladgang til ejer- og brugeroplysninger i Køretøjsregistreret for øvrige virksomheder, der varigt og i ikke uvæsentligt omfang har brug for oplysningerne for at kunne udføre deres hverv.
  • at tidspunktet for offentliggørelse og anvendelse af standardformularer, som lea- singvirksomheder skal anvende ved indgåelse af leasingaftaler og betaling af for- holdsmæssig registreringsafgift, udskydes.

For at tydeliggøre reglerne og indføre administrative forenklinger for Skatteforvaltnin- gen, som bl.a. vil få bedre mulighed for at hindre misbrug, foreslås det:

  • at Skatteforvaltningen kan afvise en anmodning om eksportgodtgørelse, hvis der er tinglyst pant eller andre rettigheder over køretøjet.
  • at Skatteforvaltningen gives bedre muligheder for at afslå en anmodning om regi- strering som selvanmelder efter registreringsafgiftsloven.

Endelig indeholder lovforslaget elementer, der er aftalt i aftale om erhvervs- og iværksæt- terinitiativer, som regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgik den 12. no- vember 2017. Det foreslås:

  • at pvc-afgiften og emballageafgiften på pvc-folier ophæves.
  • at der indføres bagatelgrænser for registrering og afregning af afgift i visse afgifts- love. 

De foreslåede ændringer skønnes at indebære et mindreprovenu efter tilbageløb og ad- færd på 30 mio. kr. i 2019 faldende til 25 mio. kr. i 2025. I varig virkning skønnes lov- forslaget at indebære et mindreprovenu på 25 mio. kr. efter tilbageløb og adfærd. Forsla- gene er finansieret i forbindelse med aftale om erhvervs- og iværksætterinitiativer.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar 2019.

Høring