Skatteministeriet
9. april 2018

Forslag til Lov om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven og registreringsafgiftsloven

(ny målemetode for visse bilers brændstofforbrug)

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Forslag til Lov om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven og registreringsafgiftsloven

Fra den 1. september 2017 har der været anvendt en ny metode for måling af bilers brændstofforbrug ved nye EU-typegodkendelser – den såkaldte Worldwide harmonized Light vehicle Test Procedure (WLTP). Lovforslaget har til formål at sikre, at tages højde for den nye målemetode i afgiftssystemet.

WLTP-metoden er under indfasning i EU og skal give et mere retvisende billede af det faktiske brændstofforbrug ved almindelig kørsel end den hidtidige metode – New Euro- pean Driving Cycle (NEDC). Fra den 1. september 2018 skal alle nyregistrerede biler, der sælges i EU, have deres forbrugstal målt efter den nye WLTP-metode. For de lidt større varebiler gælder dette fra og med den 1. september 2019.

Det foreslås, at afgiftsgrundlaget for henholdsvis brændstofforbrugsafgift og registre- ringsafgift ændres til et brændstofforbrug målt efter WLTP-metoden, når et sådant fore- ligger.

WLTP-målinger giver i gennemsnit et brændstofforbrug, der er ca. 20 pct. højere end må- linger, hvor typegodkendelsen er baseret på NEDC-metoden, dog med stor spredning.

Det foreslås derfor, at brændstofforbrug fastsat efter WLTP-metoden korrigeres med en fast faktor på 1,20, så afgiftsniveauet i gennemsnit fastholdes på det nuværende niveau.

Idet afgiftsniveauet i gennemsnit fastholdes på det nuværende niveau, og en uforudset af- giftsstigning neutraliseres, er der ikke ved det foreslåede nævneværdige økonomiske kon- sekvenser for det offentlige.

Lovforslaget vil blive indarbejdet i Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love (Justering af reglerne om fast driftssted ved investering via transpa- rente enheder, beskatning af beløb vedr. tilbagebetalte provisioner, hjemmel til godtgø- relse af moms af godtgjorte energiafgifter, EU-retlig tilpasning af reglerne vedrørende udenlandske pensionsfondes investeringer i fast ejendom, vedrørende tynd kapitalisering og bestemmelser i momsloven om momsfritagelse for selvstændige grupper, og justering af værnsregler, der sikrer beskatning af udbytter m.v.), som er sendt i høring den 23. fe- bruar 2018 med frist for bemærkninger den 23. marts 2018.

Lovforslaget er omfattet af de fælles ikrafttrædelsesdatoer.

Yderligere henvendelse: Chefkonsulent Thomas Thorninger

Høring