Skatteministeriet
26. februar 2018

Forslag til ændring af kildeskatteloven

(Modernisering af regler for indtræden af fuld skattepligt)

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Forslag til ændring af kildeskatteloven

Regeringen foreslår, at der indføres enklere og mere objektive regler for indtræden af fuld skattepligt for personer.

Reglerne om indtræden af fuld skattepligt er ofte blevet kritiseret for at være utidssvarende, indebære betydelige skøn og mangle forudsigelighed i anvendelsen. Usikkerheden om reglerne kan betyde, at personer med bopæl og arbejde i flere lande undlader at udføre arbejde i Danmark, da de derved risikerer at blive fuldt skattepligtige. Reglerne for indtræden af fuld skattepligt kan således være en barriere for tiltrækning af viden og kapital til danske virksomheder.

Efter forslaget vil der indtræde fuld skattepligt, hvis følgende kriterier begge er opfyldt:

  • Personen har rådighed over en bolig i Danmark (helårsbolig, sommerhus m.v.).
  • Personen har opholdt sig i Danmark mere end 90 dage inden for 12 måneder.

I forhold til bopælskriteriet tillægges personens subjektive hensigt i relation til anvendelsen af boligen ikke længere betydning. Det afgørende er alene, at personen faktisk har rådighed over en bolig, der egner sig til helårsbeboelse. Der vil derfor f.eks. ikke længere skulle skelnes mellem helårshuse og sommerhuse.

I forhold til opholdskriteriet vil forslaget om 90 dages ophold betyde, at det ikke længere skal skelnes mellem, om et ophold har karakter af arbejde eller ferie. Det afgørende er alene, om personen har opholdt sig i Danmark mere end 90 dage inden for 12 måneder.

For nuværende pensionister i Frankrig og Spanien foreslås der en overgangsregel, så de fortsat kan opholde sig her i landet i op til 180 dage inden for 12 måneder.

Herudover foreslås det, at der indtræder fuld skattepligt fra første opholdsdag for personer, der ikke er fuldt skattepligtige til noget andet land, og som har bopæl til rådighed i Danmark. Formålet er at undgå, at der med ændringen af reglerne for fuld skattepligt i højere grad end i dag kan opstå situationer, hvor hverken Danmark eller andre lande beskatter sådanne personers indkomst, selvom de har bolig til rådighed i Danmark. 

Endelig foreslås en særlig fraflytningsregel så personer med sommerhus i Danmark ikke er nødt til at sælge eller udleje sommerhuset i 3 år før deres fulde skattepligt ophører.

Lovforslaget skønnes ikke at have nævneværdige provenumæssige konsekvenser.

Yderligere henvendelse: Chefkonsulent Anders Nielsen, tlf. 7237 3328

Høring