Skatteministeriet
10. september 2018

Forslag om medarbejderaktier i nye, mindre virksomheder, opsparing i investeringsinstitutter og tiltrækning af kapital til danske investeringsinstitutter

Resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Forslag om medarbejderaktier i nye, mindre virksomheder, opsparing i investeringsinstitutter og tiltrækning af kapital til danske investeringsinstitutter

Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgik den 12. november 2017 aftale om en række erhvervs- og iværksætterinitiativer. Lovforslaget har til formål at udmønte de elementer fra aftalen, der vedrører forbedring af vilkårene for tildeling af medarbejderaktier i nye, mindre virksom- heder, forbedring af vilkårene for opsparing i investeringsinstitutter og forbedring af mu- lighederne for tiltrækning af kapital til danske investeringsinstitutter.

Formålet med lovforslaget er at styrke iværksætter- og aktiekulturen i Danmark ved at skabe gode rammer for at virksomheder kan udvikle sig til vækstvirksomheder og i den forbindelse at skabe et velfungerende marked for investering i aktier.

Lovforslaget indeholder på den baggrund et forslag om - under visse betingelser - at fri- tage medarbejderaktier m.v. for indkomstbeskatning ved tildelingen i nye, mindre virk- somheder. I stedet beskattes en avance som aktieindkomst, når aktierne m.v. afstås.

Endvidere indeholder lovforslaget et forslag om at ensarte beskatningen af afkast fra ak- tiebaserede investeringsinstitutter. Efter forslaget skal personer medregne afkast fra aktie- baserede investeringsselskaber ved opgørelse af aktieindkomsten, hvor afkastet i dag medregnes ved opgørelse af kapitalindkomsten.

Derudover indeholder lovforslaget et forslag om at fritage udenlandske investorer for at betale dansk udbytteskat af afkastet ved investering i et dansk investeringsinstitut. Frita- gelsen forslås betinget af, at det danske investeringsinstitut betaler 15 pct. i skat af de ud- bytter, som det danske investeringsinstitut modtager af instituttets investering i danske aktier. Dette forslag har til formål at tiltrække kapital til danske investeringsinstitutter.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. marts 2019, bortset fra de elementer, der ved- rører medarbejderaktier, der foreslås at skulle sættes i kraft af skatteministeren, når med- arbejderaktieordningen er godkendt som lovlig statsstøtte af Kommissionen. Det foreslås, at de elementer, der vedrører aktieindkomstbeskatning af afkast fra aktiebaserede investe- ringsselskaber og fritagelse for dansk udbytteskat, skal have virkning fra og med ind- komståret 2019, og at de elementer, der vedrører medarbejderaktier får virkning for afta- ler, der indgås efter lovens ikrafttræden.

Samlet skønnes forslaget at medføre et årligt mindreprovenu på ca. [90-100] mio. kr. efter tilbageløb og adfærd.

Høring