Skatteministeriet
4. oktober 2017

Lovforslag 2017-18

Oversigt over Skatteministeriets lovforslag i folketingsåret 2017-18

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Lovforslag 2017-18

Under "Høring" kan du finde høringsmaterialer (inkl. resuméer) og høringssvar. Under "Folketingets hjemmeside" kan du finde Folketingets behandlinger af forslaget.

Forslag til ændring af kildeskatteloven
(Modernisering af regler for indtræden af fuld skattepligt)
Resumé / Høring

L 238 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven og personskatteloven.
(Lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger m.v.).
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 237 - Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love
(Justering af reglerne om fast driftssted ved investering via transparente enheder, beskatning af beløb vedrørende tilbagebetalte provisioner, EU-retlig tilpasning af reglerne vedrørende udenlandske pensionsinstitutters investeringer i fast ejendom og bestemmelser i momsloven om momsfritagelse for selvstændige grupper, og justering af værnsregler, der sikrer beskatning af udbytter m.v.).
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 227 - Forslag til Lov om ændring af afskrivningsloven og ligningsloven
(Højere skattefradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed)
 Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside 

L 226 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love og om ophævelse af lov om forsøg med eftergivelse af gæld til det offentlige for socialt udsatte grupper
(Forenkling af regler om inddrivelse af gæld til det offentlige m.v. og forældelseshåndtering m.v.)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 217 - Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet
(Nedsættelse af elvarmeafgiften)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 207 - Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven
(Beskatning af løbende indtægter ved grænseoverskridende omstruktureringer)
Resumé / HøringFolketingets hjemmeside

L 174 - Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, ligningsloven, sømandsbeskatningsloven og tinglysningsafgiftsloven.
(Bedre vilkår for tildeling af medarbejderaktier, udvidelse af DIS-ordningen med søfolk, der arbejder om bord på en række specialskibe, afskaffelse af registreringsafgiften for skibe i danske skibsregistre, ændret forrentning ved opkrævning af personers skat m.v.).
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 173 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love. 
(Permanent BoligJobordning, ophævelse af beskatningen af fri telefon og internet, afskaffelse af udligningsskatten og forhøjelse af beløbsgrænser for børneopsparing).
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 172 - Forslag til lov om ændring af lov om afgift af vejbenyttelse og lov om registrering af køretøjer.  
(Ændring af satser og øget differentiering heraf ud fra emissionsnormer og adgang til Køretøjsregisteret for virksomheder, der opkræver betaling for brug af veje, broer, færger eller tunneler).
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 171 - Forslag til lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter, ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love.
(Indefrysning af stigninger i grundskylden for 2018-2020, forsigtighedsprincip ved fastsættelse af beskatningsgrundlag for grundskyld, dækningsafgift af erhvervsejendomme og ejendomsværdiskat m.v.).
Resumé  / Høring / Folketingets hjemmeside

L 148 - Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og lov om Udbetaling Danmark. 
(Genoptagelse af sager med mulige fejl i restanceinddrivelsesmyndighedens inddrivelse, endelig afskrivning af fordringer med tvivlsom retskraft m.v.).                      
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 122 - Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet,
spiritusafgiftsloven,lov om afgift af mineralolieprodukter m.v., lov om afgift af
kvælstofoxider og øl- og vinafgiftsloven
(Lempelser i elafgiften og vandafgiften for campingpladser og lystbådehavne, afgiftslempelse for små producenter af spiritus (moderation), justering af moderationsordningen for små producenter af øl og afgiftsfritagelse for gas i lightere)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside 

L 109 - Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, lov om forskellige
forbrugsafgifter, kildeskatteloven, spiritusafgiftsloven, øl- og
vinafgiftsloven og forskellige andre love
(Annullering af indeksering af en
række punktafgifter, nedsættelse og efterfølgende afskaffelse af
råstofafgiften, afskaffelse af afgiften på te og tillægsafgiften på
alkoholsodavand, samt ændringer af forskerskatteordningen).
Resumé / HøringFolketingets hjemmeside

L 106 - Forslag til lov om ændring af lov for Grønland om visse spil
(Bevarelse af monopolet for udbuddet af onlinebingo samt heste- og
hundevæddemål m.v.)
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 105 - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og fondsbeskatningsloven
(Skattefritagelse af selvejende teatre og daginstitutioner m.v. samt erklæringsordning for visse foreninger og fonde)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 104 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven
(Udvidelse af fradragsretten
for erhvervsmæssige lønudgifter m.v.)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 64 - Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love.   
(Begrænsning af SKATs mulighed for at tilbagekalde bindende svar ved værdiansættelse af aktiver, ensretning af værnetingsregler ved indbringelse af skattesager, udvidelse af skattefriheden for statslige godtgørelser til asbestofre m.fl., m.v.).
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 63 - Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmarks og Azerbaijan.
Resumé /Folketingets hjemmeside

L 18 - Forslag til lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. og lov om afgift af naturgas og bygas m.v.
(Krav om sovepladser i campingbiler, afgiftsgrundlag for veterankøretøjer, brug af prøveskilte og prøvemærker, fastsættelse af lovregler om registrering og afgiftsfritagelse for visse køretøjer,kørsel i uregistrerede køretøjer m.v. som led i offentligt hverv, adgang for forsvaret til at registrere og afmelde egne køretøjer og nedsættelse af afgiftssats for gas til motorbrændstof m.v.)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 17 - Forslag til lov om ændring af kulbrinteskatteloven, lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding, lov om fremskyndet tilbagebetaling af visse afgifter og fusionsskatteloven
(Lempelse af beskatningen af kulbrintevirksomhed for visse investeringer og afskaffelse af forskudsmomsordningen m.v.)
Resumé  / Høring / Folketingets hjemmeside

L 16 - Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love
(Målretning af aldersopsparing og regulering af fejlagtige pensionsindbetalinger)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 15 - Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, skattekontrolloven og forskellige andre love
(Konsekvensændringer som følge af skattekontrollov og skatteindberetningslov, gennemførelse af ændringsdirektiv om skattemyndighedernes adgang til oplysninger indberettet efter hvidvaskregulering m.v.)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 14 - Forslag til skatteindberetningslov
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 13 - Forslag til skattekontrollov
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 4 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven og brændstofforbrugsafgiftsloven
(Ændring af registreringsafgiften, ændring af fradrag for sikkerhedsudstyr, forhøjelse af tærskelværdi og tillæg for energieffektivitet, stramning af regler om leasing m.v. af køretøjer, forhøjelse af reparationsgrænsen og forhøjelse og øget differentiering af brændstofforbrugsafgift m.v.)
Resumé / HøringFolketingets hjemmeside