Skatteministeriet
30. juni 2017

Resumé af lovforslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, kursgevinstloven, ligningsloven, afskrivningsloven og forskellige andre love

(Konsekvensændringer som følge af skatte- kontrollov og skatteindberetningslov m.v.)

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Resumé af lovforslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, kursgevinstloven, ligningsloven, afskrivningsloven og forskellige andre love

Regeringen har stor fokus på borgernes og de erhvervsdrivendes retssikkerhed på skatte- området. Regeringen har siden sin tiltrædelse fået gennemført Retssikkerhedspakke I, som bl.a. afskaffede SKATs beføjelse til at foretage kontrol på privat grund, og i decem-       ber 2016 gennemført Retssikkerhedspakke II, hvor der bl.a. genindføres omkostnings- godtgørelse til skattepligtige selskaber og fonde. Som led i Retssikkerhedspakke II blev der endvidere skabt bred opbakning til oprettelse af et skattekontor hos Folketingets Om- budsmand.

Til yderligere forbedring af retssikkerheden på skatteområdet foreslår regeringen ved Retssikkerhedspakke III en revision af skattekontrolloven og har i den forbindelse frem- sat forslag til en ny skattekontrollov og en ny skatteindberetningslov.

Lovforslaget indeholder de konsekvensændringer af teknisk karakter mv., der er behov for at gennemføre i den forbindelse. En række bestemmelser i andre love indeholder hen- visninger til bestemmelser i den gældende skattekontrollov, som foreslås ophævet eller eventuelt videreført under ændrede paragrafnumre i den nye skattekontrollov og den nye skatteindberetningslov.

Lovforslaget indeholder derudover konsekvensændringer af sproglig karakter. I forslaget til lov om skattekontrol foreslås selvangivelsesbegrebet ophævet og erstattet af et nyt og mere tidssvarende oplysningsbegreb. Således at eksempelvis ”selvangivelsesfrist” erstattes med ”oplysningsfrist”.

Lovforslaget er omfattet af de fælles ikrafttrædelsesdatoer og foreslås at træde i kraft den 1. januar 2019.

Yderligere henvendelse: Chefkonsulent Hanne M. Christensen, tlf. 7237 7259

Høring