Skatteministeriet
20. januar 2017

Resumé af lovforslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, kursgevinstlo- ven, ligningsloven, afskrivningsloven og forskellige andre love

(Konsekvensændringer som følge af forslaget til skattekontrollov og forslaget til skatteindberetningslov)

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Resumé af lovforslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, kursgevinstlo- ven, ligningsloven, afskrivningsloven og forskellige andre love

Regeringen har stor fokus på borgernes og de erhvervsdrivendes retssikkerhed på skatte- området. Regeringen har siden sin tiltrædelse fået gennemført Retssikkerhedspakke I som bl.a. afskaffede SKATs beføjelse til at foretage kontrol på privat grund og har i år ved Folketingets åbning fremsat Retssikkerhedspakke II (L 28), hvor der bl.a. genindføres omkostningsgodtgørelse til skattepligtige selskaber og fonde. Som led i Retssikkerheds- pakke II blev der endvidere skabt bred opbakning til oprettelse af et skattekontor hos Folketingets  Ombudsmand.

Til yderligere forbedring af retssikkerheden på skatteområdet foreslår regeringen ved RetssikkerhedspakkeIIIen revision af skattekontrolloven, og har i den forbindelse frem- sat forslag til en ny skattekontrollov og en ny skatteindberetningslov.

Lovforslaget indeholder de konsekvensændringer af teknisk karakter mv., som der er behov for at gennemføre i den forbindelse. En række bestemmelser i andre love indehol- der henvisninger  til bestemmelser i den gældende skattekontrollov, som foreslås ophævet eller eventuelt videreført under ændrede paragrafnumre i den nye skattekontrollov og den nye skatteindberetningslov.

Lovforslaget indeholder derudover konsekvensændringer af sproglig karakter. I forslaget til lov om skattekontrol foreslås selvangivelsesbegrebet ophævet og erstattet af et nyt og mere tidssvarende oplysningsbegreb. Således at eksempelvis ”selvangivelse” erstattes med ”oplysningsskema efter skattekontrollovens § 6”.

Lovforslaget er omfattet af de fælles ikrafttrædelsesdatoer og foreslås at træde i kraft den

1. januar 2018.

Spørgsmål vedrørende Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven, afskrivningsloven og forskellige andre love (konsekvensændringsforslag) kan rettes til Sandra Urbschat: tlf. 72 37 09 92