Skatteministeriet
30. juni 2017

Resumé af forslag til lov om skattekontrol (1)

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Resumé af forslag til lov om skattekontrol (1)

Regeringen har stor fokus på borgernes og de erhvervsdrivendes retssikkerhed på skatte- området. Regeringen har siden sin tiltrædelse fået gennemført Retssikkerhedspakke

  I, som bl.a. afskaffede SKATs beføjelse til at foretage kontrol på privat grund, og i de- cember 2016 gennemført Retssikkerhedspakke II, hvor der bl.a. genindføres omkost- ningsgodtgørelse til skattepligtige selskaber og fonde. Som led i Retssikkerhedspakke II blev der endvidere skabt bred opbakning til oprettelse af et skattekontor hos Folketingets Ombudsmand.

Regeringen har yderligere fokus på bekæmpelse af international skatteunddragelse, og lov- forslaget indeholder nye oplysningspligter for finansielle virksomheder og de aktører, der i øvrigt er omfattet af oplysningspligterne i hvidvasklovgivningen. SKAT får således hjemmel til at fortsætte Money Transfer-projekterne uden først at skulle indhente tilla- delse fra Skatterådet.

Til yderligere forbedring af retssikkerheden på skatteområdet foreslår regeringen ved Retssikkerhedspakke III en revision af skattekontrolloven. Lovforslaget indeholder en række retssikkerhedsmæssige forbedringer, navnlig følgende:

  • Kontrolhjemlerne præciseres, idet hver kontrolhjemmel får fokus på et pligtsubjekt.
    Den skattepligtiges egen oplysningspligt efter anmodning vedrører således kun den skattepligtiges egen ansættelse, og finansielle virksomheder og advokater  får selvstændige udtømmende bestemmelser om oplysningspligt, så grænsen mellem tavshedspligt og oplysningspligt tydeliggøres. Teleselskabers oplysningspligt om borgernes brug af mobiltelefon afskaffes.
  • Selvangivelsesbegrebet afskaffes og erstattes af et mere tidssvarende oplysningsbegreb. Således erstattes selvangivelsesblanketten af et oplysningsskema.
  • Bestemmelsen om en skønsmæssig ansættelse uden for transfer pricing-området ud- bygges med angivelse af grundlaget for den skønsmæssige ansættelse.
  • Ordningen med at afskære en skattepligtig fra at anvende TastSelv, hvis der er væsentlig risiko for at denne begår fejl eller ligefrem misbruger TastSelv, lovfæstes.
  • Afgørelsen om afskæring kan påklages til Landsskatteretten.

Ud over at videreføre en række bestemmelser i en sproglig mere klar form, går forslaget endvidere ud på at udskille indberetningsbestemmelserne i den gældende lov i en

ny skatteindberetningslov, således at den ny skattekontrollov kommer til at indeholde bestemmelserne om de skattepligtiges pligter i forhold til at oplyse SKAT om den skattepligtige indkomst, om SKATs kontrolbeføjelser og om straf for overtrædelse af lovens pligter. 

Det vurderes, at lovforslaget medfører løbende udgifter fra 2019 og frem på ca. 1,5 mio. kr. Dertil kommer engangsudgifter på ca. 10,5 mio. kr. Forslaget medfører ikke næv- neværdige økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervsliv og borgere.

Lovforslaget er omfattet af de fælles ikrafttrædelsesdatoer og foreslås at træde i kraft den 1. januar 2019.

Yderligere henvendelse: Hanne M. Christensen, tlf. 7237 7259

Høring