Skatteministeriet
20. januar 2017

Resumé af forslag til lov om skattekontrol

Regeringen har stor fokus på borgernes og de erhvervsdrivendes retssikkerhed på skatteområdet.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Resumé af forslag til lov om skattekontrol

Regeringen har stor fokus på borgernes og de erhvervsdrivendes retssikkerhed på skat- teområdet. Regeringen har siden sin tiltrædelse fået gennemført Retssikkerhedspakke   I, som bl.a. afskaffede SKATs beføjelse til at foretage kontrol på privat grund, og har i år ved Folketingets åbning fremsat Retssikkerhedspakke II (L 28), hvor der bl.a. ge- nindføres omkostningsgodtgørelse til skattepligtige selskaber og fonde. Som led i Retssikkerhedspakke II blev der endvidere skabt bred opbakning til oprettelse af et skattekontor hos Folketingets Ombudsmand.

Til yderligere forbedring af retssikkerheden på skatteområdet foreslår regeringen ved Retssikkerhedspakke III en revision af skattekontrolloven. Lovforslaget indeholder en række retssikkerhedsmæssige forbedringer, navnlig følgende:

  • Kontrolhjemlerne præciseres, idet hver kontrolhjemmel får fokus på et pligtsub- jekt. Den skattepligtiges egen oplysningspligt efter anmodning vedrører således kun den skattepligtiges egen ansættelse, og finansielle virksomheder og advokater får selvstændige udtømmende bestemmelser om oplysningspligt, så grænsen mel- lem tavshedspligt og oplysningspligt tydeliggøres. Teleselskabers oplysningspligt om borgernes brug af mobiltelefon afskaffes.
  • Selvangivelsesbegrebet afskaffes og erstattes af et mere tidsvarende oplysningsbe- greb. Således erstattes selvangivelsesblanketten af et oplysningsskema.
  • Bestemmelsen om en skønsmæssig ansættelse uden for transfer pricing-området udbygges med angivelse af grundlaget for den skønsmæssige ansættelse.
  • Ordningen med at afskære en skattepligtig fra at anvende TastSelv, hvis der er væ- sentlig risiko for at denne begår fejl eller ligefrem misbruger TastSelv, lovfæstes. Afgørelsen om afskæring kan påklages til Skatteankestyrelsen.

Ud over at videreføre en række bestemmelser i en sproglig mere klar form, går forsla- get endvidere ud på at udskille indberetningsbestemmelserne i den gældende lov i en ny skatteindberetningslov, således at den ny skattekontrollov kommer til at indeholde bestemmelserne om de skattepligtiges pligter i forhold til at oplyse SKAT om den skattepligtige indkomst, om SKATs kontrolbeføjelser og om straf for overtrædelse af lovens pligter.

Det vurderes, at lovforslaget medfører løbende udgifter fra 2019 og frem på ca. 0,9 mio. kr. Dertil kommer engangsudgifter på ca. 10,5 mio. kr. Forslaget medfører ikke nævneværdige økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervsliv og borgere. 

Lovforslaget er omfattet af de fælles ikrafttrædelsesdatoer og foreslås at træde i kraft den 1. januar 2018.

Eventuelle spørgsmål vedrørende lovforslaget til skattekontrollov kan rettes til Hanne M. Christensen: tlf. 72 37 72 59 eller Tony Gønge Nielsen: tlf. 72 37 47 62