Skatteministeriet
20. januar 2017

Resumé af forslag til lov om skatteindberetningslov

Regeringen har stor fokus på borgernes og de erhvervsdrivendes retssikkerhed på skatteområdet

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Resumé af forslag til lov om skatteindberetningslov

Regeringen har stor fokus på borgernes og de erhvervsdrivendes retssikkerhed på skatte- området. Regeringen har siden sin tiltrædelse fået gennemført Retssikkerhedspakke I, som bl.a. afskaffede SKATs beføjelse til at foretage kontrol på privat grund, og har i år ved Folketingets åbning fremsat Retssikkerhedspakke II (L 28), hvor der bl.a. genindføres omkostningsgodtgørelse til skattepligtige selskaber og fonde. Som led i Retssikkerheds- pakke II blev der skabt bred opbakning til oprettelse af et skattekontor hos Folketingets Ombudsmand.

Til yderligere forbedring af retssikkerheden på skatteområdet foreslår regeringen ved Retssikkerhedspakke III en revision af skattekontrolloven.

Som led heri foreslås en opdeling af den gældende skattekontrollov i en skattekontrollov og en skatteindberetningslov. Det vil øge retssikkerheden, idet lovene vil blive mere over- skuelige og lettere at forstå for både borgere, virksomheder og myndigheder.

Forslaget til skatteindberetningslov vedrører de automatiske indberetningspligter. De automatiske indberetningspligter handler primært om, at bl.a. arbejdsgivere, banker og offentlige myndigheder uden opfordring skal meddele SKAT oplysninger om tredjemand. Oplysningerne anvendes ved dannelsen af borgernes årsopgørelser og oplysningsskemaer, ligesom indberetninger til indkomstregisteret i øvrigt indgår i et fællesoffentligt samarbej- de om at indhente oplysninger.

Det er fundet mest hensigtsmæssigt, at skatteindberetningsloven systematiseres efter pligtsubjektet – altså hvem der er indberetningspligtig.

Lovforslaget vurderes at ville medføre et lavere mindreprovenu, hvis størrelse det ikke muligt at skønne over. Det vurderes, at lovforslaget medfører løbende udgifter for det offentlige fra 2018 og frem på ca. 0,5 mio. kr. årligt. Dertil kommer engangsomkostninger på ca. 6,5 mio. kr.. Lovforslaget medfører en udvidelse af indberetningerne og kan føre til en forbedring af kvaliteten heraf. Det kan føre til en mere korrekt beskatning af såvel borgerne som virksomhederne. Lovforslaget har elementer, der medfører såvel reduktion som forøgelser af erhvervslivets byrder, mens lovforslaget vurderes at medføre en reduk- tion af borgernes.

Lovforslaget er omfattet af de fælles ikrafttrædelsesdatoer og foreslås at træde i kraft den

1. januar 2018.

Eventuelle spørgsmål vedrørende lovforslaget til vedrørende skatteindberetningslov kan rettes til Tina Charlotte Olsen: tlf. 72 37 67 10 eller Andreas Bo Larsen: tlf. 72 37 03 63.