Skatteministeriet
21. december 2016

Resumé af forslag til Lov om ændring af lov om inddri- velse af gæld til det offentlige og forskellige andre love

(Forenkling af regler om inddrivelse af gæld til det offentlige m.v.)

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Resumé af forslag til Lov om ændring af lov om inddri- velse af gæld til det offentlige og forskellige andre love

V-regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Ven- stre og Det Konservative Folkeparti har indgået »Aftale om et nyt skattevæsen« af 18. november 2016 om en fælles forståelse om nødvendigheden af at opbygge et nyt skatte- væsen samt rammerne herfor.

Det er vigtigt for regeringen og aftalepartierne at få skabt en effektiv inddrivelse. Det er hverken ret eller rimeligt, at alle andre borgere skal betale for dem, der ikke betaler deres gæld til det offentlige.

Lovforslaget er en udmøntning af den del af aftalen, der vedrører forenkling på inddrivel- sesområdet. Aftalepartierne er således enige om, at inddrivelsen af gæld skal være mere enkel og gennemskuelig for både skattemyndighederne, borgere og virksomheder, og at lovgivningen skal understøtte, at hovedparten af inddrivelsesindsatsen fremadrettet kan it-understøttes.

Det fremgår af aftalen, at aftalepartierne bakker op om en række tiltag, der forenkler ind- drivelseslovgivningen. Der er tale om at fjerne en række særregler og forenkle og harmo- nisere inddrivelsesreglerne, så flest mulige fordringer kan underkastes samme behandling. Disse forslag er vigtige i forhold til at udvikle et mere enkelt it-system til understøttelse af inddrivelsen og sikrer, at inddrivelsesopgaven fremadrettet kan håndteres mere effektivt.

Endvidere foreslås en række præciseringer af inddrivelsesreglerne med henblik på at sikre et klarere retsgrundlag.

Det foreslås, at loven skal træde i kraft den 1. april 2017.

Forslaget skønnes ikke at medføre nævneværdige økonomiske konsekvenser for det of- fentlige.

Yderligere henvendelse: Chefkonsulent Allan Casparsen, tlf. 7237 0317

Høring