Skatteministeriet
5. oktober 2016

L 29 - Forslag til Lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af lønsum m.v., lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af kvælstofoxider, lov om registrering af køretøjer og forskellige andre love

(Tilpasning af afgiftslovene til Europa-Kommissionens statsstøttereform, lønsumsafgiftsfritagelse for visse undervisningsaktiviteter, ændring af godtgørelsesbestemmelse for elektricitet leveret fra land til skibe, tekniske justeringer af lov om afgift af kvælstofoxider og ændring af reglerne for registrering og udstedelse af EU-registreringsbevis for blokvogne m.v.).

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L 29 - Forslag til Lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af lønsum m.v., lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af kvælstofoxider, lov om registrering af køretøjer og forskellige andre love

Med dette lovforslag foreslår regeringen at gennemføre de tilpasninger af dansk lovgiv- ning, som er nødvendige i lyset af Europa-Kommissionens statsstøttereform om moder- nisering af den Europæiske Unions statsstøttepolitik. Reformen vil bl.a. betyde, at der bliver skabt større åbenhed om tildeling af statsstøtte bl.a. i form af et EU-register over støttemodtagere, der modtager støtte over 500.000 euro. Dette vil være med til at sikre, at der ikke gives uretmæssig støtte i andre EU-lande. Samtidig bliver processen i forbindelse med godkendelse af støtteordninger gjort smidigere. Til brug for dette register vil virk- somheder, der modtager over 500.000 euro i støtte i form af lempelser af visse afgifter, fremover skulle indberette støttebeløbet pr. ordning til SKAT for afgiftsstøtte modtaget fra 1. juli 2016 og frem. Indberetningsforpligtelsen gælder alene visse støtteordninger, herunder en række lempelser for erhverv i miljø- og energiafgifterne. Første indberetning skal ske inden udgangen af 2017.

Lovforslaget indeholder endvidere en ændring til lønsumsafgiftsloven, som har til formål at fritage erhvervs- og produktionsskoler og universiteter for lønsumsafgift for deres aktiviteter vedrørende undervisning. Herved ligestilles skolerne afgiftsmæssigt i forhold til andre uddannelsesinstitutioner,  der allerede i dag er fritaget for lønsumsafgift.

For at skabe gode vilkår for anvendelse af miljøvenlig elektricitet frem for fossile brænds- ler foreslås det også at skabe bedre forudsætninger for, at erhvervsskibe kan vælge elektri- citet frem for fossile brændsler ved at ændre i godtgørelsesbestemmelsen vedrørende levering af elektricitet fra land til skibe. Dermed vil alle erhvervsskibe, uanset størrelse, som ligger ved kaj i havn, fremadrettet kunne modtage elektricitet fra land til en sats på 0,4 øre pr. kWh.

Derudover foreslås for at skabe mulighed for en lettere og mere præcis opgørelse af afgift af kvælstofoxider, at der foretages en række tekniske ændringer i lov om afgift af kvæl- stofoxider.

Endelig foreslås det, at blokvogne kan registreres i Køretøjsregisteret, og at blokvogne kan få udskrevet en EU-registreringsattest. En EU-registreringsattest vil styrke transport- erhvervenes mulighed for at udøve deres virksomhed i andre EU-lande.

Yderligere henvendelse: Fuldmægtig Niels Torpegaard Christensen, tlf. 7237 4854

Høring 1 / Høring 2 / Folketingets hjemmeside