Skatteministeriet
5. oktober 2016

L 28 - Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven og ligningsloven

(Omkostningsgodtgørelse til skattepligtige selskaber og fonde, udskydelse af søgsmålsfristen ved klage til Folketingets Ombudsmand, overførelse af sager om fradrag for forbedring af grundværdi fra Landsskatteretten til vurderingsankenævnene, ingen omkostningsgodtgørelse ved påklage af afgørelser om godtgørelse og ved overspringelse af klageinstans i sager om ejendomsvurderinger, initiativer til imødegåelse af misbrug af godtgørelsesordningen m.v.)

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L 28 - Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven og ligningsloven

Regeringen har stor fokus på at forbedre retssikkerheden på skatteområdet. Det er et af de vigtigste redskaber, når det kommer til at genoprette tilliden til SKAT. Regeringen (V) indgik derfor den 3. maj 2016 aftale med partierne S, DF, LA, RV og KF om Retssikkerhedspakke II. Lovforslaget udmønter denne aftale og går ud på at genindføre reglerne om omkostningsgodtgørelse til skattepligtige selskaber og fonde og at udskyde fristen på 3 måneder for at indbringe en endelig administrativ afgørelse for domstolene, hvis der inden fristens udløb er indgivet klage til Folketingets Ombudsmand.

Lovforslaget tilstræber at skabe balance mellem at styrke borgernes retssikkerhed og sikre, at godtgørelsesordningen ikke tilskynder til en uhensigtsmæssig anvendelse af reglerne. Det foreslås derfor, at der ikke ydes godtgørelse eller kan tages fradrag for bistandsudgifter i sager, hvor der klages over SKATs afgørelse om godtgørelse, eller hvor der sker overspringelse af klageinstansen i ejendomsvurderingssager. Endvidere foreslås det at indføre en kontrolbestemmelse med henblik på at styrke SKATs kontrol med udbetaling af omkostningsgodtgørelse og indføre bestemmelser, som giver SKAT adgang til at afvise åbenbart urimelige honorarkrav og til at opkræve renter ved henstand og tilbagebetaling af godtgørelsesbeløb.

Med henblik på at aflaste Landsskatteretten foreslås det endvidere, at sagerne om fradrag for forbedring af grundværdi (FFF-sager) overføres fra Landsskatteretten til vurderingsankenævnene. Der ydes ikke omkostningsgodtgørelse ved vurderingsankenævnene.

Forslaget om at genindføre omkostningsgodtgørelse til selskaber og fonde skønnes at medføre merudgifter til godtgørelsesordningen på ca. 60 mio. kr. årligt efter tilbageløb og adfærd og at medføre engangsudgifter for det offentlige på ca. 2 mio. kr. og løbende udgifter på 4,2 mio. kr.  Forslaget om at overføre FFF-sagerne fra Landsskatteretten til vurderingsankenævnene skønnes med betydelig usikkerhed at medføre en mindreudgift for staten på 90-110 mio. kr. samlet set samt en mindreudgift på 3 årsværk med efterslæb.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar 2017.

Yderligere henvendelse: Fuldmægtig Camilla Dyhr, tlf. 7237 6373

Høring / Folketingets hjemmeside