Skatteministeriet
5. oktober 2016

L 25 - lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, fusions-skatteloven og selskabsskatteloven

(Lempelse af elafgift for forlystelser, ændring af reglerne om skattefri spaltning, særlige bonushensættelser, værdiansættelse af kooperationsbeskattede andelsforeningers unoterede aktier samt sambeskatning i forbindelse med konkurs)

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L 25 - lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, fusions-skatteloven og selskabsskatteloven

Det er regeringens målsætning at sikre bedre vilkår for virksomheder og føre en politik, der bidrager til at skabe vækst og udvikling i Danmark. Det skal blandt andet ske ved at gøre det billigere og lettere at drive virksomhed. Herudover indeholder lovforslaget elementer, der sikrer mod en utilsigtet anvendelse af eksisterende regler.

Lovforslaget gennemfører en del af regeringens aftale med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om vækst og udvikling i hele Danmark, hvor det er aftalt, at lempe elafgiften for forlystelser. Ved ændringen opnås en betydelig lempelse i elafgiften for forlystelser på godt 90 øre pr. kWh i 2017.

Herudover foreslås det at lempe enkelte elementer af erhvervsbeskatningen, således at livsforsikringsselskaber igen får fradrag for særlige bonushensættelser, og kooperationsbeskattede andelsforeninger fremadrettet kan opgøre værdien af deres unoterede aktier på basis af den skattemæssige indre værdi.

Derudover skal lovforslaget sikre, at skattereglerne virker efter hensigten, og at der ikke sker en utilsigtet anvendelse af reglerne. Fusionsskattelovens regler om skattefri spaltning uden tilladelse fra SKAT foreslås ændret, således at der ikke kan ske omgåelse af en eksisterende værnsregel. Endvidere sikrer lovforslaget, at konkursramte selskabers skattemæssige underskud i konkursåret ikke skal kunne udnyttes af tidligere koncernforbundne selskaber. Denne ændring sikrer samtidig, at der ikke opstår tvivl om, hvorvidt indkomsten for den pågældende periode tillige anses for konkursindkomst efter konkursskatteloven.

Lovforslagets element om lempelse af elafgiften vurderes samlet set at medføre et varigt mindreprovenu på ca. 20 mio. kr. årligt efter tilbageløb og adfærd. Elementerne om skattefri spaltning og sambeskatning i forbindelse med konkurs understøtter, at der ikke opstår et utilsigtet mindreprovenu. Endelig understøtter elementet om særlige bonushensættelser, at der ikke opstår et utilsigtet merprovenu.

Lovforslaget er omfattet af de fælles ikrafttrædelsesdatoer.

Yderligere henvendelser: Fuldmægtig Jeanne Nielsen, tlf. 7237 0910

Høring / Folketingets hjemmeside