Skatteministeriet
3. maj 2017

L 212 - Forslag til Lov om ændring af skatteforvaltningsloven, lov om kommunal ejendomsskat, ejendomsværdiskatteloven og forskellige andre love

(Ny vurderingsankenævnsstruktur, regler om klagebehandling for vurderingssager og ændringer som følge af en ny ejendomsvurderingslov m.v.)

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L 212 - Forslag til Lov om ændring af skatteforvaltningsloven, lov om kommunal ejendomsskat, ejendomsværdiskatteloven og forskellige andre love

Formålet med lovforslaget er at udmønte forliget af 18. november 2016 mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om et nyt ejendomsvurderingssystem. Lovforslaget fremsættes sammen med et forslag til en ny ejendomsvurderingslov. Sammen skal lovforslagene danne den lovgivningsmæssige ramme om et nyt og forbedret system for vurdering af fast ejendom med en ordentlig og effektiv klagebehandling.

Dette lovforslag udmønter bl.a. de dele af forliget, der vedrører den nye klagestruktur og klagebehandlingen. Det foreslås, at klager over vurderinger fremover primært skal behandles i en række nye vurderingsankenævn, der etableres med lokal forankring og høj vurderingsfaglighed, samtidig med at lægmandselementet bevares. Der foreslås desuden en række tiltag, der muliggør en effektivisering og forbedring af klagebehandlingen.

Det foreslås endvidere, at klagemyndigheden kun kan ændre ejendomsværdien eller grundværdien, hvis ændringen er større end den almindelige usikkerhed på plus/minus 20 pct. Forslaget skal ses i sammenhæng med det samtidig fremsatte forslag til en ny ejendomsvurderingslov og i lyset af, at der altid vil være en naturlig usikkerhed forbundet med at fastsætte værdien af en ejendom. Der findes ikke en ”rigtig” pris, da mange individuelle faktorer gør sig gældende, f.eks. liebhaveri. En vurdering vil således kunne befinde sig inden for et vist spænd uden af denne grund at være forkert. Det er i forslaget til ejendomsvurderingsloven foreslået, at et spænd på plus/minus 20 pct. kan anvendes.

Lovforslaget indeholder desuden ændringer i de processuelle regler for vurderingsmyndigheden, herunder en deklarationsprocedure. Lovforslaget udmønter herudover de dele af forliget, der vedrører adgangen for kommunerne til at fritage ejendomsejere for de skattemæssige konsekvenser af ændrede planforhold, og tilvejebringelse af data fra Finanstilsynet. Lovforslaget indeholder endvidere en indfasningsordning for nytilplantet skov, en afledt ændring i tinglysningsafgiftsloven vedrørende erhvervsejendomme, og forslag til de ændringer i anden lovgivning, som den nye ejendomsvurderingslov giver anledning til, herunder ændring af reglerne for opkrævning af dækningsafgift.

Lovforslaget foreslås at træde i kraft den 1. januar 2018 og er omfattet af de fælles ikrafttrædelsesdatoer. Ændringen i lov om finansiel virksomhed træder dog i kraft den 1. juli 2017.

Yderligere henvendelse: Chefkonsulent Stine Kvist Kristiansen, tlf. 7237 1308

Høring / Folketingets hjemmeside