Skatteministeriet
1. marts 2017

L 182 - Forslag til Lov om ændring af forskellige energiafgiftslove og lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter

(Tilretning af elpatronordningen)

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L 182 - Forslag til Lov om ændring af forskellige energiafgiftslove og lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter

Danmark skal have et effektivt skattevæsen. Heri ligger bl.a., at skattelovgivningen skal være indrettet på en hensigtsmæssig måde, samt at borgernes behov og retssikkerhed er i fokus. Samtidig skal det sikres, at lovgivningen efterleves, således at staten sikres mod tab.

Dette lovforslag indeholder flere elementer, som på forskellig vis understøtter dette.

Elpatronordningen foreslås ændret, for at sikre, at ikke-momsregistrerede varmeproducenter ligeledes kan anvende elpatronordningen.

For at sikre at momsen indbetales ved momspligtige tvangsauktionssalg samt at ensrette reglerne på området, foreslås det, at betalingspligten for moms ved tvangsauktionssalg flyttes fra tvangsauktionssælgeren til fogedretterne.

Det skal være muligt at få godtgjort den variable tinglysningsafgift i tilfælde, hvor der er sket åbenlyse fejl i tinglysningen, således at borgere og virksomheder ikke risikerer at skulle betale tinglysningsafgift flere gange i sådanne tilfælde. Tinglysningsafgiftsloven foreslås derfor ændret, så det fremover bliver muligt at få godtgjort den variable tinglysningsafgift i tilfælde, hvor der f.eks. er sket en tastefejl i forbindelse tinglysningen.

For at sikre at regelrette virksomheder ikke skal betale mere for at deltage i SKATs sikkerhedsstillelsesordning, foreslås det, at det skal være muligt at udelukke virksomheder, der ikke betaler deres toldskyld, eller hvor det er overvejende sandsynligt, at toldskylden ikke vil blive betalt, fra SKATs sikkerhedsstillelsesordning.

For i højere grad at ligestille flypendlere med andre typer pendlere, f.eks. bil- og togpendlere, foreslås det, at flypendlere inden for EU/EØS’ geografiske område får mulighed for at vælge mellem at opgøre befordringsfradraget på baggrund af enten de faktiske udgifter til flybilletter eller på baggrund af den normale transportvej ved bilkørsel.

Endelig foreslås en række mindre rettelser og præciseringer, herunder en skattefritagelse for befordringsgodtgørelse i forbindelse med en integrationsgrunduddannelse (igu), som ved en fejl ikke blev medtaget i tidligere lovgivning til udmøntning af trepartsaftalen om arbejdsmarkedsintegration af 17. marts 2016.

Loven foreslås at træde i kraft den 1. juli 2017 og er dermed omfattet af de fælles ikrafttrædelsesdatoer.

Yderligere henvendelse: Fuldmægtig Marie Louise Jacobs, tlf.: 7237 3728

Høring / Folketingets hjemmeside