Skatteministeriet
12. december 2016

L 104 - Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

(Fastfrysning af grundskylden i 2017 for alle ejendomme)

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L 104 - Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Lovforslaget udmønter den del af aftalen om finansloven for 2017 indgået den 18. no- vember 2016 mellem V-regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konserva- tive Folkeparti, der vedrører fastfrysning af beskatningsgrundlaget for grundskylden for alle landets ejendomme fra 2016 til 2017.

For boligejere indebærer forslaget en forlængelse af den fastfrysning af grundskylden, som blev aftalt som led i finanslovsaftalen for 2016. Boligejerne vil dermed som ud- gangspunkt skulle betale det samme i grundskyld i 2017 i kroner og øre, som i 2015 og 2016. Herudover udvides fastfrysningen til også at omfatte erhvervsejendomme m.v. i 2017.

Lovforslaget indeholder følgende elementer:

  • Nominel fastfrysning af grundskylden. Reguleringsprocenten for loftet over stigningen i grundskylden nedsættes fra 5,5 pct. til 0 pct. for 2017, så den afgiftspligtige grundvær- di for 2016 videreføres til 2017.
  • Fastfrysningfor alle ejendomme. Fastfrysningen vil omfatte alle ejendomme, dvs. både

ejerboliger (parcelhuse, ejerlejligheder, sommerhuse m.v.), og andre ejendomme (er- hvervsejendomme m.v., herunder beboelsesejendomme ejet af andelsboligforeninger, private udlejere og almene boligselskaber).

  • Effekt fra 2017. Den lavere grundskyld vil komme ejendomsejerne til gode i forbindel-

se med opkrævningen af grundskylden for 2. halvår 2017.

  • Kompensation af kommunerne. Virkningen af nedsættelsen af reguleringsprocenten, for så vidt angår de kommunale tilskuds- og udligningsbeløb, neutraliseres i forbindelse med efterreguleringen af tilskuds- og udligningsbeløb for 2017.

Forslaget om en fastfrysning af grundskylden skønnes at medføre et umiddelbart mindre- provenu på ca. 835 mio. kr. i 2017. Efter tilbageløb og adfærd skønnes mindreprovenuet at udgøre ca. 590 mio. kr.

Yderligere henvendelse:  Fuldmægtig Andreas Roos, tlf. 7237 1397

Høring / Folketingets hjemmeside