Skatteministeriet
14. december 2016

L 103 - Forslag til lov om ændring af personskatteloven

(Kildeartsbegrænsning af underskud fra fysiske personers investeringer i visse anpartsprojekter)

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L 103 - Forslag til lov om ændring af personskatteloven

Det følger af "Aftale om afskaffelse af PSO-afgiften" af 17. nov. 2016, at PSO-udgifterne gradvist flyttes til finansloven fra 2017, og at udgifterne er fuldt indfaset på finansloven i 2022. PSO-afgiften afskaffes tilsvarende gradvist fra 2017 med fuld udfasning i 2022. Det fremgår bl.a. af aftalen, at partierne er enige om at justere eksisterende regler for visse erhvervsmæssige investeringer. Lovforslaget udmønter denne del af aftalen.

Lovforslagets formål er at dæmme op for den asymmetriske beskatning af fysiske perso-ners investeringer i visse anpartsprojekter (de såkaldte 10-mandsprojekter), herunder bl.a. i solcelleparker og ejendomme i udlandet. Disse projekter er kendetegnet ved, at de første års underskud fradrages med fuld skatteværdi i anden dansk personlig indkomst som f.eks. lønindkomst og dermed nedbringer topskattebetalingen, mens Danmark deler be-skatningsretten til et efterfølgende overskud med den udenlandske stat. 10- mandsprojekter er i det væsentligste skattemotiverede og indebærer ofte et mindreprove-nu for den danske statskasse. Der er ofte også tale om, at der f.eks. i forbindelse med solcelleparkerne på forhånd er garanteret en afregningspris på el, hvilket reducerer inve-storernes risiko.

Med lovforslaget foreslås det at kildeartsbegrænse underskud fra 10-mandsprojekter i skattemæssigt transparente selskaber, f.eks. partner- og kommanditselskaber, hvis delta-gerne alene hæfter begrænset for selskabets forpligtelser og ikke deltager i virksomhedens drift i væsentligt omfang. Kildeartsbegrænsningen indebærer, at underskuddet kun kan fremføres og fradrages i eventuelt senere overskud fra samme investering. Dermed vil beslutningen om investering i 10-mandsprojekter fremover ikke i samme omfang være skattemotiveret, idet de skattemæssige konsekvenser af investeringen ikke i tilsvarende omfang, som efter de gældende regler, påvirker beskatningen af den skattepligtiges øvrige indkomster.

Den foreslåede kildeartsbegrænsning skønnes at medføre et umiddelbart merprovenu på ca. 190 mio. kr. i 2017. Med betydelig usikkerhed skønnes det, at forslaget indebærer et varigt umiddelbart merprovenu på ca. 200 mio. kr. og ca. 150 mio. kr. efter tilbageløb og adfærd.

For at der er så kort tid som muligt mellem virkningstidspunktet og ikrafttrædelsestids-punktet foreslås det, at loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, uanset at regeringens målsætning om, at ny lovgivning, der har virkning for erhvervslivet, skal træde i kraft enten den 1. januar eller den 1. juli, hermed fraviges.

Yderligere henvendelse: Fuldmægtig Sune Fomsgaard, tlf. 7237 0907

Høring / Folketingets hjemmeside