Skatteministeriet
2. november 2016

Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v. og lov om kommunal ejendomsskat

(Overdragelse af inddrivelsesopgaven vedrørende fortrinsberettigede kommunale fordringer til kommunerne)

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v. og lov om kommunal ejendomsskat

Det er vigtigt for regeringen, at der er en effektiv inddrivelse af gæld til det offentlige. Det gælder også den gæld, der er til landets kommuner. Derfor indgik regeringen den 11. april 2016 med KL en aftale om tiltag vedr. inddrivelsen af kommunale restancer. Af aftalen fremgår, at regeringen i efteråret 2016 fremsætter lovforslag om, at kommunerne overta- ger inddrivelsesopgaverne vedr. udlæg og begæring af tvangsauktion for nye, fortrinsbe- rettigede krav.

Lovforslaget følger op herpå ved at tilvejebringe lovgrundlaget for, at kommunerne fra lovens ikrafttræden overtager inddrivelsesopgaven vedrørende deres fortrinsberettigede krav. Det drejer sig om ejendomsskatter m.v., der hviler på fast ejendom. Lovforslaget omfatter de krav, som på ikrafttrædelsestidspunktet ikke er under inddrivelse hos SKAT. Kommunerne har dog mulighed for efter ikrafttrædelsen at tilbagekalde krav, der er sendt til inddrivelse hos SKAT, med henblik på en afdragsordning eller modregning. Sådanne tilbagekaldte krav vil også være omfattet af lovforslaget.

De krav, der er under inddrivelse hos SKAT på ikrafttrædelsestidspunktet, vil SKAT derfor skulle inddrive, medmindre de tilbagekaldes af kommunerne, jf. ovenfor.

Kommunerne vil ifølge lovforslaget fremover kunne inddrive de kommunale ejendoms- skatter m.v. ved: 

  • Udlæg foretaget af en kommunal pantefoged i den faste ejendom
  • Udlæg via fogedretten i den faste ejendom eller andre aktiver
  • Modregning, som kommunen f.eks. gennemfører i overskydende skat.

Lovforslaget skønnes ikke at medføre nævneværdige økonomiske konsekvenser for det offentlige. Lovforslaget skønnes at medføre et årligt ressourceforbrug i kommunerne fra 2017 på 35 årsværk, svarende til 18,2 mio. kr. Det er aftalt med KL, at kommunerne kompenseres for denne udgift. Hertil kommer en engangsudgift på i alt 11,5 mio. kr. til tilpasning af it-understøttelsen og uddannelse af kommunale opkrævningsmedarbejdere. Disse udgifter afholdes af kommunerne, hvilket ligeledes er aftalt med KL. Det anførte merforbrug på 35 årsværk i kommunerne modsvares af et mindreforbrug i SKAT.

Loven skal træde i kraft den 1. februar 2017.

Yderligere henvendelse: Chefkonsulent Allan Caspersen, tlf. 7237 0317