Skatteministeriet
10. februar 2017

Resumé af udkast til forslag til lov om ændring af momsloven, lov om afgifter af svovl, tinglysningsaf-giftsloven og toldloven

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Resumé af udkast til forslag til lov om ændring af momsloven, lov om afgifter af svovl, tinglysningsaf-giftsloven og toldloven

Danmark skal have et effektivt skattevæsen. Heri ligger bl.a., at skattelovgivningen skal være indrettet på en hensigtsmæssig måde, samt at borgernes behov og retssikkerhed er i fokus. Samtidig skal det også sikres, at lovgivningen efterleves, således at staten sikres mod tab.

For at sikre at momsen indbetales ved momspligtige tvangsauktionssalg samt at ensrette reglerne på området, foreslås det, at betalingspligten for moms ved tvangsauktionssalg flyttes fra tvangsauktionssælgeren til fogedretterne.

Det skal være muligt at få godtgjort den variable tinglysningsafgift i tilfælde, hvor der er sket åbenlyse fejl i tinglysningen, således at borgere og virksomheder ikke risikerer at skulle betale tinglysningsafgift flere gange i sådanne tilfælde. Tinglysningsafgiftsloven fo-reslås derfor ændret, så det fremover bliver muligt at få godtgjort den variable tinglys-ningsafgift i tilfælde, hvor der er fx sket en tastefejl i forbindelse tinglysningen.

Der skal fremover gælde de samme regler for SKATs sikkerhedsstillelsesordning for po-tentiel toldskyld, som der gør for SKATs sikkerhedsstillelsesordning for eksisterende toldskyld. For at sikre at regelrette virksomheder ikke skal betale mere for at deltage i SKATs sikkerhedsstillelsesordning, foreslås det, at det skal være muligt at udelukke virk-somheder, der ikke betaler deres toldskyld, eller hvor det er overvejende sandsynligt, at toldskylden ikke vil blive betalt fra SKATs sikkerhedsstillelsesordning for potentiel told-skyld.

Lovforslaget foreslås at træde i kraft den 1. juli 2017 og er dermed omfattet af de fælles ikrafttrædelsesdatoer.

Høring