Skatteministeriet
3. marts 2017

Forslag til lov om ændring af ligningsloven

(Kvalifikation af selvstændig erhvervsvirksomhed ved deltagelse i et skattemæssigt transparent selskab)

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Forslag til lov om ændring af ligningsloven

En afgørelse fra Skatterådet fra 2015 har givet mulighed for, at lønmodtagere i visse til- fælde blot ved at erhverve en ganske beskeden andel af arbejdsgiverens virksomhed skat- temæssigt kan blive anset for at være selvstændigt erhvervsdrivende.

Afgørelsen har givet Skatterådet anledning til at henvende sig til skatteministeren den 23. september 2015. Skatterådet ser en udfordring i forhold til den skatteretlige afgrænsning af, hvornår en person anses for selvstændigt erhvervsdrivende. Skatterådet har derfor op- fordret til at imødegå udfordringen ved lovgivning.

Med nærværende lovforslag foreslår regeringen derfor, at der dæmmes op for det skred i sondringen mellem den skattemæssige status som lønmodtager og selvstændigt erhvervs- drivende, som afgørelsen fra Skatterådet har medført.

Lovforslaget har således til formål at sikre, at en lønmodtager, der er ansat i et skattemæs- sigt transparent selskab, f.eks. et partner- eller kommanditselskab, og som erhverver en andel af selskabet, ikke alene som følge af selve erhvervelsen af ejerandelen anses for at drive selvstændig erhvervsvirksomhed. Dermed opnår lønmodtageren ikke adgang til at anvende de skattevilkår, der er beregnet til at gælde for erhvervsvirksomhed, som drives af selvstændigt erhvervsdrivende. Disse vilkår omfatter f.eks. adgangen til at benytte virk- somhedsordningen og dermed kunne foretage indkomstudjævning med henblik på kon- solidering.

Med lovforslaget foreslås det, at det ved vurderingen af, om der er tale om selvstændig virksomhed i et skattemæssigt transparent selskab, ikke i sig selv er tilstrækkeligt, at den skattepligtige har erhvervet en andel i det skattemæssigt transparente selskab.

Det skønnes, at lovforslaget kun vil have en meget begrænset provenumæssig effekt.

Lovforslaget træder i kraft den 1. juli 2017 og er omfattet af de fælles ikrafttrædelsesdatoer.

Yderligere henvendelse: Fuldmægtig Sune Fomsgaard, tlf. 7237 0907

Høring