Skatteministeriet
18. august 2015

Lovforslag 2015-16

Oversigt over Skatteministeriets lovforslag i folketingsåret 2015-16

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Lovforslag 2015-16

Under "Høring" kan du finde høringsmaterialer (inkl. resuméer) og høringssvar. Under "Folketingets hjemmeside" kan du finde Folketingets behandlinger af forslaget.

L 150 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om registrering af køretøjer og lov om spil
(Ændring af reglerne om forholdsmæssig registreringsafgift for leasingkøretøjer, ændring af reglerne om udbetaling af eksportgodtgørelse, fastsættelse af brændstofforbruget for særligt store personbiler, nedsættelse af pristillægget for ønskenummerplader m.v).
Resumé / Høring 1 / Høring 2 / Folketingets hjemmeside

L 149 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven, aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven og skattekontrolloven.
(Skattebegunstigelse af individuelle medarbejderaktieordninger og skattefrihed for godtgørelse til visse asbestofre).
Resumé / Høring /Folketingets hjemmeside

L 124 - Lovforslag om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, kildeskatteloven, ligningsloven, opkrævningsloven og selskabsskatteloven
(Indførelse af beløbsmæssige bagatelgrænser i forbindelse med udbetaling og opkrævning m.v.)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 123 - Forslag til lov om ændring af lov om indkomstbeskat-ning af aktieselskaber m.v., aktieavancebeskatningsloven, virksomhedsskatteloven og forskellige andre love samt ophævelse af lov om investeringsfonds
(Tilpasning i forhold til EU-retten med hensyn til genbeskatning af underskud i faste driftssteder, definition af datterselskabsaktier og nedsættelse af indkomstskattesatsen på udgående udbytter, samt indgreb mod omgåelse af udbyttebeskatningen i forbindelse med investering i investeringsinstitutter, justering af indgrebet i virksomhedsordningen og andre justeringer af erhvervsbeskatningen)
Resumé / 1 .Høring / 2. høring / Folketingets hjemmeside

L 122 - Forslag om Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om en børne- og ungeydelse og opkrævningsloven
(Tiltag vedrørende inddrivelse i perioden til og med 2019, indsamling og anvendelse af visse oplysninger, gennemførelse af modregning og indkomstaftrapning af børne- og ungeydelsen uden partshøring samt nægtelse eller inddragelse af registreringen for moms og A-skat m.v. ved konkurskarantæne)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 99 - Forslag til Lov om ændring af toldloven, momsloven, opkrævningsloven og lov om anvendelse af Det Europæiske Fællesskabs forordning om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger, som skal træffes over for varer, der krænker sådanne rettigheder
(Ændringer som følge af ny EU-toldkodeks)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 96 - Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner
(Fastfrysning af grundskyld for ejerboliger i 2016)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 95 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven
(Grøn BoligJobordning i 2016 og 2017)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 71 - Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. og fusionsskatteloven
(Afskaffelse af fondes konsolideringsfradrag og overførselsreglen for fonde m.v.)
Resumé /Høring / Folketingets hjemmeside

L 70 - Forslag til lov om ændring  af lov om afgift af kvælstofoxider og forskellige andre love
(Nedsættelse af NOx-afgiften, tilretning og senere ophævelse af NOx-afgiftsloven, indførelse af forbrugsregistrering for afgifterne på affaldsvarme og ændring af visse miljø- og energiafgifter)
Resumé / 1.Høring / 2. HøringFolketingets hjemmeside

L 69 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven
(Nedsættelse af registreringsafgiftens højeste sats for personbiler m.v.)
Resumé /Høring /  Folketingets hjemmeside

L 65 - Forslag til lov om ophævelse af reklameafgiftsloven
(Ophævelse af reklameafgiftsloven)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 64 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven
(Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 61 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og forskellige andre love
(Indfasning af eldrevne og brændselscelledrevne køretøjer i grøn ejerafgift og registreringsafgift m.v.).
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 56 - Forslag til lov om ændring af momsloven og forskellige andre love
(Momsgodtgørelse for ambassader m.v., bemyndigelse til momskontrol af betalingsoplysninger, tilpasning af reglerne om herboende repræsentant for motoransvars- og lystfartøjsforsikringer, tilpasning af adgangen til indhentelse og registrering af oplysninger i Køretøjsregisteret, afskaffelse af befordringsfradrag m.v. for skattefritagne personer m.v.).
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 46 - Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, arbejdsmarkedsbidragsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og pensionsbeskatningsloven
(Indførelse af land-for-land-rapportering for store multinationale koncerner, gennemførelse af ændring af direktiv om administrativt samarbejde på beskatningsområdet m.v).
ResuméHøring /  Folketingets hjemmeside

L 45 - Forslag til lov om ændring af kursgevinstloven, ligningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven, statsskatteloven og forskellige andre love
(
Skattemæssig behandling af negative renter, forrentning af pensionsafkastskat og renter vedrørende visse pensionsordninger m.v).
Resumé / 1. Høring / 2. Høring/ Folketingets hjemmeside

L 18 - Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige
(Udskydelse af forældelse som følge af utilstrækkelig funktionalitet i Ét Fælles Inddrivelsessystem)
Resumé /Høring / Folketingets hjemmeside

L 17 - Forslag til lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat
(Fritagelse for grundskyld for ejendomme ramt af kystnedbrydning)
Resumé /Høring / Folketingets hjemmeside 

L 16 - Forslag til lov om ændring af tonnageskatteloven og sømandsbeskatningsloven
(Udvidelse af tonnageskatteordningen med en række specialskibe)
Resumé /Høring / Folketingets hjemmeside

L 15 - Forslag til lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love
(Natlukning af spillehaller med gevinstgivende spilleautomater, ophævelse af reglen om nedslag i afgiften for udlodninger m.v.)
Resumé /Høring / Folketingets hjemmeside

L 14 - Forslag til lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil og lov for Grønland om visse spil
(Justering af gebyrskalaen for væddemål og onlinekasino, månedsafregning for væddemål og onlinekasino m.v.)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 13 - Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, momsloven og skattekontrolloven (Ophævelse af hjemmel til kontrol af udendørs byggeaktivitet på privat grund m.v. - Retssikkerhedspakke I)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside