Skatteministeriet
1. juli 2016

Resumé - Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love

(Tilpasning af afgiftslovene til Europa-Kommissionens statsstøttereform, lønsumsafgiftsfritagelse for visse undervisningsaktiviteter, tekniske justeringer af lov om afgift af kvælstofoxider og ændring af godgørelsesbestemmelse for elektricitet leveret fra land til skibe)

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Resumé - Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love

Med dette lovforslag foreslår regeringen at gennemføre de tilpasninger af dansk lovgivning, som er nødvendige i lyset af Europa-Kommissionens statsstøttereform om modernisering af den Europæiske Unions statsstøttepolitik. Reformen vil bl.a. betyde, at der bliver skabt større åbenhed om tildeling af statsstøtte bl.a. i form af et EU-register over støttemodtagere, der modtager støtte over 500.000 euro. Dette vil være med til at sikre, at der ikke gives uretmæssig støtte i andre EU-lande. Samtidig bliver processen i forbindelse med godkendelse af støtteordninger gjort smidigere. Til brug for dette register vil virksomheder, der modtager over 500.000 euro i støtte i form af lempelser af visse afgifter,  fremover skulle indberette støttebeløbet pr. ordning til SKAT for afgiftsstøtte modtaget fra 1. juli 2016 og frem. Indberetningsforpligtelsen gælder alene visse støtteordninger, herunder en række lempelser for erhverv i miljø- og energiafgifterne. Første indberetning skal ske inden udgangen af 2017.

Lovforslaget indeholder endvidere en ændring til lønsumsafgiftsloven, som har til formål at fritage erhvervs- og produktionsskoler og universiteter for lønsumsafgift for deres aktiviteter vedrørende undervisning. Herved ligestilles skolerne afgiftsmæssigt i forhold til andre uddannelsesinstitutioner, der allerede i dag er fritaget for lønsumsafgift.

For at skabe gode vilkår for anvendelse af miljøvenlig elektricitet frem for fossile brændsler foreslås det også at skabe bedre forudsætninger for, at erhvervsskibe kan vælge elektricitet frem for fossile brændsler ved at ændre i godtgørelsesbestemmelsen vedrørende levering af elektricitet fra land til skibe. Dermed vil alle erhvervsskibe, uanset størrelse, som ligger ved kaj i havn, fremadrettet kunne modtage elektricitet fra land til en sats på 0,4 øre pr. kWh.

Endelig foreslås for at skabe mulighed for en lettere og mere præcis opgørelse af afgift af kvælstofoxider, at der foretages en række tekniske ændringer i lov om afgift af kvælstofoxider.

Yderligere henvendelse: Fuldmægtig Kristina Ellegaard Rasmussen, tlf. 7237 0788

Høring