Skatteministeriet
18. september 2015

Resumé af forslag til lov om ændring af kursgevinstlo- ven, ligningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven, statsskatteloven og forskellige andre love

(Skatte- mæssig behandling af negative renter, forrentning af overskydende og skyldig pensionsafkastskat, bereg- ningsrenten for pensionsordninger med løbende ydel- ser og amortisationsrenten for rateopsparinger)

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Resumé af forslag til lov om ændring af kursgevinstlo- ven, ligningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven, statsskatteloven og forskellige andre love

Med henblik på at sikre, at skattereglerne er robuste overfor perioder med negati- ve renter, foreslår regeringen en række ændringer og præciseringer af skattelovgiv- ningen.

Det sker på baggrund af, at den seneste tids udvikling i renten i Danmark har medført negative renter på bl.a. visse realkreditobligationer og indlånskonti i ban- ker, og at en gennemgang har vist, at der er steder i skattelovgivningen, hvor der ikke i tilstrækkelig grad er taget højde for, at renterne kan være negative.

Forslaget indeholder følgende elementer:

  • En række bestemmelser om beskatning, fradragsret, periodisering og ind- beretning af renter præciseres eller ændres med henblik på at sikre, at be- stemmelserne også omfatter negative renter.
  • Beskatning af gevinster, som låntagere opnår ved at optage lån til over- kurs, ændres, således at beskatning af gevinsterne i visse tilfælde i stedet sker løbende over obligationernes løbetid.
  • Der indføres med virkning fra indkomståret 2015 adgang til fradrag for negative renter ved opgørelse af minimumsindkomsten for minimumsbe- skattede investeringsinstitutter i tilfælde, hvor tab på fordringer er fra- dragsberettiget.
  • Rentesatserne for pensionsafkastskat tilpasses, så de i højere grad afspejler pensionsinstitutternes alternative låne- og placeringsrente. Det reducerer pensionsinstitutternes incitament til at indbetale for meget aconto i pensi- onsafkastskat i perioder med negativ rente.
  • Grundlaget for beregningsrenten for pensionsordninger med løbende ydelser samt for amortisationsrenten for rateopsparinger præciseres.

Lovforslaget skønnes ikke at medføre nævneværdige provenumæssige konsekven- ser, idet lovforslaget primært skal gøre skattesystemet robust overfor eventuelle perioder med negative renter.

Yderligere henvendelse: Specialkonsulent Poul Erik Lytken, tlf 7237 1431