Skatteministeriet
18. august 2015

Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven og forskellige andre love

(Ophævelse af hjemmel til kontrol af udendørs byggeaktivitet på privat grund m.v. - Retssikkerhedspakke I)

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven og forskellige andre love

Regeringen finder, at der i højere grad skal være fokus på borgernes retssikkerhed. SKAT har en vigtig samfundsopgave i at sikre, at alle bidrager til velfærdssamfundet, men de kontrolredskaber, som SKAT bliver udstyret med for at løse denne opgave, skal indeholde en balance mellem nødvendigheden af kontrol og borgernes rettigheder. Borgernes tillid til SKAT er en forudsætning for, at viljen til at betale for det danske velfærdssamfund opretholdes.

Regeringen finder, at det er alt for vidtgående at give SKAT adgang til private borgeres haver. Der er tale om et meget væsentligt indgreb i privatlivet, som der skal være særdeles tungtvejende grunde til at gennemføre. Borgerne skal ikke uden egen skyld, eller uden at kunne forhindre det, tåle, at myndighederne trænger ind i privatsfæren.

Forslaget har derfor for det første til formål at genskabe den ønskede balance mellem de kontrolbeføjelser, SKAT udstyres med, og borgernes ret til privatliv på egen grund. Det sker ved at ophæve hjemlen til, at SKAT kan foretage kontrol på privat grund af professionel byggeaktivitet.

Forslaget går for det andet ud på

  • at afskaffe pligten for en arbejdsudøvende til i forbindelse med en kontrol at oplyse CPR.nr. og evt. forevise gyldig legitimation,  
  • at afskaffe kravet om, at der på alle byggepladser, hvor entreprisen er over 50.000 kr. inklusive moms, skal være opsat skilte, hvoraf det fremgår, hvilken virksomhed der udfører arbejdet.

Regeringen finder, at kravet om skiltning på byggepladser er unødigt byrdefuldt over for erhvervslivet, og at det derfor ikke er rimeligt at opretholde dette.

Lovforslaget kan give anledning til mere sort arbejde og dermed forøge skattegabet. Størrelsen af denne effekt er usikker og lader sig ikke kvantificere.

Lovforslaget træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. 

Yderligere henvendelse: Specialkonsulent Tina Charlotte Olsen, tlf. 7237 6710

Høring