Skatteministeriet
29. marts 2016

Forslag til lov om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven

(Fastsættelse af brændstofforbrug for særligt store personbiler)

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Forslag til lov om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven

Personbiler, der er indrettet til befordring af indtil 9 personer, føreren medregnet, er om- fattet af brændstofforbrugsafgiftsloven, men kan have så høj køreklar vægt, at bilerne ikke er omfattet af Rådets forordning nr. 715/2007 af 20. juni 2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer. Brændstofforbruget har derfor hidtil været fastsat på baggrund af Færdselsstyrelsens praksis som beskrevet i Vejledning om syn af køretøjer, afsnit 14.02, hvorefter brændstof- forbruget for særligt store personbiler har været angivet på baggrund af en erklæring fra bilfabrikanten om køretøjets brændstofforbrug. Denne praksis ændres med virkning fra 1. juli 2016.

Det foreslås, at der indføres en supplerende teknisk beregning af brændstofforbruget for personbiler med en køreklar vægt, der overstiger 2.585 kg.

Forslaget finder ikke anvendelse for personbiler med en køreklar vægt på imellem 2.585 kg og 2.815 kg, som opfylder kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 715/2007 af 20. juni 2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissi- oner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6), om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer.

Den tekniske beregning forventes kun i beskedent omfang at afvige fra de fabrikanterklæ- ringer, der hidtil har været lagt til grund ved fastsættelsen af brændstofforbruget for sær- ligt store personbiler.

Forslaget vurderes kun at have meget begrænsede provenumæssige konsekvenser. Forsla- get indebærer udgifter på ca. 100.000 kr. til systemtilretning.

Yderligere henvendelse: Fuldmægtig Niels Torpegaard Christensen, tlf 7237 4854

Høring