Skatteministeriet
20. januar 2016

Forslag om Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om en børne- og ungeydelse og opkrævningsloven

(Tiltag vedrørende inddrivelse i perioden til og med 2019, indsamling og anvendelse af visse oplysninger, gennemførelse af modregning og indkomstaftrapning af børne- og ungeydelsen uden parts- høring samt nægtelse eller inddragelse af registreringen for moms og A-skat m.v. ved konkurskarantæne)

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Forslag om Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om en børne- og ungeydelse og opkrævningsloven

Lovforslaget er det andet af en række lovgivningstiltag på inddrivelsesområdet som led i det arbejde, der er igangsat i Skatteministeriet, som følge af at SKAT den 8. september 2015 besluttede at stoppe al automatisk inddrivelse via EFI.

Det er målsætningen, at et nyt it-system kan være færdigt i 2019. I perioden frem mod det nye system skal der etableres en midlertidig it-understøttelse (”interimssystem”). Inte- rimssystemet vil i starten alene kunne sikre en begrænset it-understøttelse af inddrivelsen, men forventes gradvist at kunne udbygges til evt. at udgøre en permanent it-løsning.

For at undgå utilsigtet forældelse i perioden med ingen eller meget begrænset systemun- derstøttelse er der i november gennemført lovgivning om standsning af forældelsen for fordringer under inddrivelse. Dette lovforslag indeholder yderligere tiltag, der er nødven- dige for etableringen af interimssystemet og for en hensigtsmæssig behandling af klager på inddrivelsesområdet. Herudover foreslås en række justeringer og præciseringer, der skal sikre et klart og entydigt hjemmelsgrundlag.

Lovforslaget indeholder følgende elementer:

  • Tiltagvedrørendeinterimsperioden:Det foreslås, at skatteministeren for ”interimsperioden” kan fastsætte regler om fravigelse af den generelle dækningsrækkefølge. Desuden fore- slås klagestrukturen på inddrivelsesområdet ændret, så klager skal sendes direkte til SKAT. Ændrer SKAT ikke afgørelsen, videresendes klagen til Skatteankestyrelsen.
  • Justeringerog præciseringer: Det foreslås, at SKAT kan indhente og anvende oplysninger om personer, der er berettigede til børne- og ungeydelse, og om nettoindkomst og be- talingsevne til statistiske og regnskabsmæssige formål. Desuden præciseres det, at modregning, der gennemføres af SKAT, og indkomstaftrapning af børne- og unge- ydelsen kan ske uden partshøring, og at SKAT ved skærpet konkurskarantæne kan nægte/inddrage registrering for moms m.v.

Lovforslaget vurderes ikke at have økonomiske konsekvenser for det offentlige. Loven skal træde i kraft den 1. april 2016.

Yderligere henvendelse: Chefkonsulent Allan Caspersen, tlf. 72 37 03 17.

Høring