Skatteministeriet
27. august 2014

L 64 - Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, momsloven, lov om afgift af naturgas og bygas, lov om afgift af skadesforsikringer og forskellige andre love

Resumé af forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, momsloven, lov om afgift af naturgas og bygas, lov om afgift af skadesforsikringer og forskellige andre love (Forenkling og tekniske justeringer af forskellige afgiftslove m.v.)

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L 64 - Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, momsloven, lov om afgift af naturgas og bygas, lov om afgift af skadesforsikringer og forskellige andre love

Lovforslaget forenkler en række administrative regler på afgiftsområdet og mindsker i den forbindelse byrderne for erhvervslivet. Derudover indeholder forslaget mindre tekniske justeringer af en række afgiftslove. Lovforslagets hovedelementer er:

  • Forenkling af en række afgiftslove ved ligestilling af varemodtager- og oplagshaverregistrerede virksomheder for så vidt angår reglerne om afregning af afgiften.
  • Afskaffelse af banderoler på spiritus
  • Adgang til salg af groftskåret røgtobak i løssalg, for så vidt angår salg til brug på salgsstedet.
  • Ændring af lov om afgift på skadesforsikringer, herunder indførelse af oplysningspligt for agenter/formidlere og præcisering af, at vejhjælpsabonnementer er omfattet af afgiften.
  • Ændring af momsloven, så bevilling til virksomheder, som godkendes til at give momsrefusion ved udførsel af varer til 3. lande (tax free systemet), fastsættes i loven. Endvidere tilpasses momsloven således, at levering af varer fra lande uden for EU, der henhører under en toldoplagsprocedure eller under en anden lignende ordning, fritages for moms.
  • Genetablering af sanktionsmulighed for kørsel uden betaling af vejafgift, da straffebestemmelsen for manglende besiddelse af papirbevis under kørslen bortfaldt ved afgiftsbetalingens digitalisering i 2008.
  • Justering af bekæmpelsesmiddelafgiftsloven så afgift af eksporterede biocidmidler kan godtgøres på et beregnet grundlag.
  • En etapevis indførelse af målerreglen i NOx-afgift for stempelmotorer og turbiner (10-30 MW).
  • Forenkling af reglerne om gasmålinger hos kogekunder.
  • Ændring af elafgiftslovens værnsregel mod skattetænkning for elektricitet der anvendes til belysning samt ordensmæssige præciseringer af visse bestemmelser i energiafgiftslovene.

Forslaget skønnes ikke at medføre nævneværdige økonomiske konsekvenser for det offentlige. Forslaget vil samlet set medføre administrative lettelser for virksomhederne.

Loven foreslås at træde i kraft den 1. januar 2015. 

Høring / Folketingets hjemmeside