Skatteministeriet
5. august 2015

L 6 - Forslag til lov om ændring af opkrævningsloven og selskabsskatteloven.

(Ændring af rentetillæg for afregning af selskabsskat og begrænsning af indestående på skattekontoen m.v).

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L 6 - Forslag til lov om ændring af opkrævningsloven og selskabsskatteloven.

Lovforslaget er en genfremsættelse af L 190 af 22. april 2015 fra Folketingsåret 2014/2015, 1. samling om ændring af opkrævningsloven og selskabsskatteloven (Ændring af rentetillæg for afregning af selskabsskat og begrænsning af indestående på skattekontoen m.v.).

Formålet med lovforslaget er at tilpasse rentereglerne vedrørende indbetaling af selskabsskat m.v. til det aktuelle finansielle klima med negative renter på visse fordringer, så virksomhederne ikke har incitament til at placere overskydende likviditet hos SKAT. Tilpasningen understøtter Nationalbankens muligheder for gennem rentenedsættelser at påvirke kronekursen.

Der foreslås følgende ændringer:

  • Rentesatserne i acontoskattesystemet vedrørende selskabsskat ændres, så de bliver mere aktuelle ved at fremrykke tidspunktet for opgørelsen af niveauet for      rentesatserne fra det foregående indkomstår til det aktuelle indkomstår.
  • Rentesatserne omlægges, så      de i højere grad afspejler virksomhedernes alternative låne- og placeringsrente.
  • Der indføres et loft på 200.000 kr. over, hvor stort et indestående virksomheder kan have stående på skattekontoen, der ikke modsvares af konkrete forfaldne fordringer.
  • Forrentningen af indeståender på skattekontoen op til 5.000 kr. ophæves.

Lovforslaget indeholder herudover forslag, der skal skabe mere fleksibilitet og mindske de administrative byrder for selskaberne.

  • Der indføres adgang til indbetaling af yderligere acontoskat frem til 1. februar i året efter indkomståret mod betaling af et tillæg, så selskaberne får bedre mulighed      for at tilpasse deres forskudsskat til årets endelige skat.
  • Reglerne for betaling af frivillig acontoskat over skattekontoen ændres, så en angivelse fastholdes, uanset at der ikke er dækning på kontoen ved betalingsfristens udløb, hvormed det bliver lettere for selskaberne at sikre, at deres angivelse bliver godskrevet på årsopgørelsen.

Lovforslaget fremsættes den 3. juli 2015 med henblik på ikrafttrædelse den 1. september 2015. Det foreslås, at ændringerne vedrørende godtgørelsesprocenten for overskydende skat tillægges virkning for acontoskat indbetalt fra den 3. juli 2015.

Lovforslaget skønnes på kort sigt at medføre et beskedent mindreprovenu, men vurderes at være provenuneutralt set over en årrække. Det skønnes at forslaget vil medføre engangsomkostninger på 12 mio. kr. til tilretning af it-systemer og kommunikation samt et merforbrug i SKAT på op til 3 årsværk til løbende drift.

Høring / Folketingets hjemmeside