Skatteministeriet
24. juni 2014

L 42- Forslag til Lov om ændring af skatteforvaltningsloven, lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, opkrævningsloven og momsloven

L 42 - Resumé af Forslag til Lov om ændring af skatteforvaltningsloven, lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, opkrævningsloven og momsloven (Hurtig afslutning i visse klagesager, omkostningsgodtgørelse i flere retssager, dækningsrækkefølgen for underholdsbidrag, restanceforebyggelse samt momsregistrering af visse virksomheder m.v.)

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L 42- Forslag til Lov om ændring af skatteforvaltningsloven, lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, opkrævningsloven og momsloven

Lovforslaget har til formål: 

  • At gøre det muligt at etablere smidigere procedurer i klagesager, når klageren og SKAT er enige om resultatet i klagesagen, således at denne kan afsluttes hurtigere. Der er tale om en justering af de nye klagestrukturregler, hvor en hurtig afslutning af klagesagen i dag er betinget af, at den skattepligtige opnår fuldt medhold. 
  • At sikre, at der - som tilsigtet ved indførelsen af de nye klagestrukturregler - kan ydes omkostningsgodtgørelse i retssager om bl.a. ejendomsvurdering og motorregistrering.
  • At lovfæste gældende administrativ praksis for at yde omkostningsgodtgørelse i hjemvisningssager og for afsluttende arbejder som opfølgning på en afgjort godtgørelsesberettiget klage- eller retssag. En dom fra Højesteret fra oktober 2013 har sat spørgsmålstegn ved denne praksis, som blev etableret i 2004.  
  • At sikre adgang for pantefogeden til at gøre udlæg for et tilbagebetalingskrav om omkostningsgodtgørelse.
  • At ændre dækningsrækkefølgen ved SKATs inddrivelse af krav på underholdsbidrag. Forslaget skal rette en fejl i den gældende regel, der ikke sondrer mellem private og offentlige krav på underholdsbidrag. Denne regel trådte i kraft 1. august 2013 i forbindelse med idriftsættelsen af Ét Fælles Inddrivelsessystem (EFI). Indtil ikrafttrædelsen fik private krav på underholdsbidrag en prioriteret dækning ved inddrivelsen, og det var forudsat, at denne prioriterede dækning skulle videreføres.
  • At foretage enkelte justeringer i reglerne om SKATs restanceforebyggende arbejde for at modernisere reglerne og fjerne nogle konstaterede omgåelsesmuligheder. Ændringerne vedrører primært regler i opkrævningsloven, der trådte i kraft 1. januar 2001.
  • At det i overensstemmelse med hidtidig praksis og for at undgå tvivl om momsregistreringsmuligheder for virksomheder, der ikke har leverancer her i landet, fastsættes, at virksomheder, der ikke har leverancer her i landet, kun kan registreres her, hvis de er etableret her.

Lovforslaget vurderes samlet at trække i retning af et begrænset merprovenu.

Høring