Skatteministeriet
29. oktober 2014

L 42 – Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven, opkrævningsloven og forskellige andre love

(Hurtig afslutning i visse klagesager, omkostningsgodtgørelse i retssager, dækningsrækkefølgen for underholdsbidrag, restanceforebyggelse, momsregistrering af visse virksomheder, forbedret inddrivelse af restancer til det offentlige m.v.)

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L 42 – Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven, opkrævningsloven og forskellige andre love

Lovforslaget har til formål: 

  • At smidiggøre klagereglerne, således at sagerne kan afsluttes      hurtigere, når klageren og SKAT er enige om resultatet. I dag forudsætter      en hurtig afslutning af klagesagen, at klageren opnår fuldt medhold. 
  • At betinge anvendelsen af overspringsreglen i      skatteforvaltningsloven af, at klageren endnu ikke har modtaget en      indstilling om sagens afgørelse.
  • At sikre, at der - som tilsigtet ved indførelsen af de nye      klagestrukturregler - kan ydes omkostningsgodtgørelse i retssager om bl.a.      ejendomsvurdering.
  • Med en enkelt modifikation at lovfæste administrativ praksis for      at yde omkostningsgodtgørelse i hjemvisningssager og for afsluttende      arbejder som opfølgning på en afgjort godtgørelsesberettiget klage- eller      retssag. En dom fra Højesteret fra oktober 2013 har sat spørgsmålstegn ved      hjemlen for denne praksis, som blev etableret i 2004.  
  • At betinge ydelsen af skattefrie tredjemandstilskud af, at yderen      ikke har indgået en honoraraftale med skatteyderen på no cure no      pay-vilkår. 
  • At ændre dækningsrækkefølgen ved SKATs inddrivelse af krav på      underholdsbidrag. Forslaget retter en fejl, idet der i dag ikke sondres      mellem private og offentlige krav på underholdsbidrag.
  • At foretage enkelte justeringer i reglerne om SKATs      restanceforebyggende arbejde for at modernisere reglerne og fjerne      konstaterede omgåelsesmuligheder.
  • At gennemføre restanceinddrivelsesdelen af kommuneaftalen for 2015      ved bl.a. at muliggøre lønindeholdelse for bibliotekers gebyrer og      erstatningskrav, for krav vedr. fraflytningsgarantier, samt at sikre, at      SKATs modregning afbryder forældelsen af en restfordring, hvis      modregningen ikke har ført til dækning af hele fordringen.
  • At det i overensstemmelse med hidtidig praksis og for at undgå      tvivl lovfæstes, at virksomheder, der ikke har leverancer her i landet,      kun kan momsregistreres, hvis de er etableret her i landet.

Lovforslaget, der som udgangspunkt træder i kraft 1. januar 2015, vurderes samlet set – med en væsentlig usikkerhed – at medføre et umiddelbart merprovenu i størrelsesordenen 15 mio. kr. årligt. Efter tilbageløb og adfærd skønnes merprovenuet til ca. 10 mio. kr. årligt. Af merprovenuet vedrører ca. 5 mio. kr. kommunerne.

Yderligere henvendelse: Chefkonsulent Tony Gønge Nielsen, tlf. 7237 4762

Høring / Folketingets hjemmeside