Skatteministeriet
29. oktober 2014

L 41 – Forslag til lov om ændring af ligningsloven, fondsbeskatningsloven, lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om et indkomstregister og forskellige andre love

(Udvidelse af kredsen af yderkommuner med forhøjet befordringsfradrag, forhøjelse af kommunernes andel af selskabsskatten og udvidet mulighed for videregivelse af oplysninger til finansielle virksomheder)

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L 41 – Forslag til lov om ændring af ligningsloven, fondsbeskatningsloven, lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om et indkomstregister og forskellige andre love

Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti har i juni 2014 indgået en aftale om en vækstpakke, der indeholder en række initiativer rettet mod bedre regulering, styrket virksomhedsservice, forskning og uddannelse samt bedre erhvervsbeskatning mv.

De enkelte initiativer i aftalen om vækstpakken er indgået med tilslutning fra forskellige partier. Nærværende lovforslag vedrører befordringsfradrag i yderområder, forhøjelse af kommunernes andel af selskabsskatten og udvidet mulighed for videregivelse af oplysninger til finansielle virksomheder. Regeringen, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti er enige om at gennemføre disse initiativer.

Lovforslaget indeholder for det første et forslag om at udvide kredsen af yderkommuner, hvor pendlere kan opnå forhøjet befordringsfradrag. Udvidelsen sker på baggrund af regeringens nye definition af yderområder til brug for fordeling af EU-midler til regionalfondsprogrammet og socialfondsprogrammet for 2014-2020. Denne del af forslaget skønnes årligt at medføre et umiddelbart mindreprovenu på ca. 45 mio. kr. og ca. 35 mio. kr. efter tilbageløb og adfærd.

Lovforslaget indeholder for det andet et forslag om gradvis forhøjelse af kommunernes andel af selskabsskatten fra 13,41 pct. til 15,24 pct. i perioden 2014-2016 for at øge kommunernes økonomiske tilskyndelse til at fastholde og tiltrække virksomheder. Denne del af forslaget skønnes at reducere det statslige selskabsskatteprovenu med ca. 120 mio. kr. i finansåret 2017 stigende til ca. 750 mio. kr. fra og med finansåret 2019. Forøgelsen af det kommunale selskabsskatteprovenu vil medføre en tilsvarende nedsættelse af statens udgift til bloktilskud til kommunerne.

Forslaget indeholder for det tredje et forslag om at udvide de finansielle virksomheders adgang til at modtage data fra SKAT på borgerområdet efter samtykke fra deres kunder. De virksomheder, der er omfattet af reglerne om god skik eller reglerne om ledelse og styring af pengeinstitutter mv., kan efter forslaget få visse oplysninger til brug for rådgivning af kunden og opdatering af kundeoplysninger. Denne del af forslaget skønnes ikke at have nævneværdige provenumæssige konsekvenser.

Yderligere henvendelse:Chefkonsulent Annemette Ottosen, tlf. 7237 7334

Høring / Folketingets hjemmeside