Skatteministeriet
25. august 2014

L 4 - Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, personskatteloven og forskellige andre love

Resumé af forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, personskatteloven og forskellige andre love. (Tilbagerulning af forsyningssikkerhedsafgiften, nedsættelse af elvarmeafgiften, forhøjelse af elafgiften, tilpasning af afgiftsregler for VE-brændsler på baggrund af EU-retten, finansiering af forsyningssikkerhedsafgiften ved forhøjelse af bundskatten og det skrå skatteloft og nedsættelse af den grønne check samt afgiftsforhøjelse på cigarillos m.v.)

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L 4 - Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, personskatteloven og forskellige andre love

Lovforslaget indeholder elementer fra Aftale om tilbagerulning af forsyningssikkerhedsafgiften mv. og lempelser af PSO, der er indgået mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten den 14. juli 2014 og et element fra Aftale om en vækstpakke af 2. juli 2014. Aftalen er indgået mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.

Tilbagerulning af forsyningssikkerhedsafgiften mv.

Fra den 1. januar 2015 tilbagerulles forsyningssikkerhedsafgiften mv., der blev besluttet som led i Energiaftale 2012. Tilbagerulningen indebærer, afgiftsforhøjelserne på fossile brændsler og den nye afgift på VE-brændsler, der følger af forsyningssikkerhedsafgiften, afskaffes. Yderligere nedsættes energiafgifterne på fossile brændsler (olie, kul og gas) med 7,9 kr./GJ, svarende til niveauet før Forårspakke 2.0 fra 2009, og elvarmeafgiften nedsættes parallelt, så der er overensstemmelse mellem afgiften på opvarmning ved fossile brændsler og elvarme. Endelig justeres afgifterne vedrørende bioolier mv.

Samlet skønnes tilbagerulningen af forsyningssikkerhedsafgiften mv. at indebære et mindreprovenu efter tilbageløb og adfærd på ca. 3,0 mia. kr. (2014-niveau) i 2020.

Tilbagerulningen finansieres ved en forhøjelse af bundskattesatsen og det skrå skatteloft med 0,28 pct.-point og en reduktion af den grønne check med 425 kr. i 2020 (fra 1.300 kr. til 875 kr.), når tilbagerulningen er fuldt indfaset.

Lempelser af PSO

Der gennemføres en erhvervsrettet lempelse af PSO for el på knap 1 mia. kr. årligt i 2015 og 2016 stigende til ca. 1,6 mia. kr. årligt fra 2017 og frem. PSO-lempelsen neutraliseres for husholdningerne mv. via en tilsvarende forhøjelse af elafgiften, så lempelsen målrettes erhverv. Med forslaget skønnes det, at el-PSO kan nedsættes med 3 øre/kWh i 2015 og 2016 stigende til 5 øre/kWh i 2017 og frem. For husholdningerne neutraliseres forslaget af en stigning i elafgiften.

Efter tilbageløb og adfærd skønnes lempelsen for erhverv at indebære et mindreprovenu på ca. 730 mio. kr. (2014-niveau) i 2020. 

Forhøjelse af afgiften på cigarillos m.v.

Stykafgiften på cigarillos, cerutter og cigarer mv. forhøjes til 50 øre pr. stk. i 2015, værdiafgiften på 10 pct. af detailprisen fastholdes, og der indføres en minimumsafgift på 130 øre pr. stk. inkl. moms i 2015. Herudover foretages en indeksering af styk- og minimumsafgiften med årligt 1,8 pct. i perioden 2015-2020.

For at undgå en væsentlig unaturlig lageropbygning af cigarer, cerutter og cigarillos frem til den 1. januar 2015 indeholder forslaget hamstringsbestemmelser, der foreslås at have virkning fra fremsættelsesdatoen. Disse bestemmelser sendes ikke i høring.

Efter tilbageløb og adfærd skønnes merprovenuet således at udgøre 40 mio. kr. årligt til og med 2020.

Lempelser af PSO

Der gennemføres en erhvervsrettet lempelse af PSO for el på knap 1 mia. kr. årligt i 2015 og 2016 stigende til ca. 1,6 mia. kr. årligt fra 2017 og frem. PSO-lempelsen neutraliseres for husholdningerne mv. via en tilsvarende forhøjelse af elafgiften, så lempelsen målrettes erhverv. Med forslaget skønnes det, at el-PSO kan nedsættes med 3 øre/kWh i 2015 og 2016 stigende til 5 øre/kWh i 2017 og frem. For husholdningerne neutraliseres forslaget af en stigning i elafgiften.

Efter tilbageløb og adfærd skønnes lempelsen for erhverv at indebære et mindreprovenu på ca. 730 mio. kr. (2014-niveau) i 2020.

Yderligere henvendelse: Chefkonsulent Ingrid Hornshøj Jensen, tlf. 7237 3213

Høring / Folketingets hjemmeside