Skatteministeriet
24. marts 2015

L 173 - Forslag til lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre

(Natlukning af spillehaller med gevinstgivende spilleautomater, ophævelse af reglen om nedslag i afgiften for udlodninger, justering af gebyrskalaen for onlinekasino og væddemål, månedsafregning for onlinekasino og væddemål m.v.)

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L 173 - Forslag til lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre

Lovforslaget udmønter de indgåede aftaler om ændring af spillelovgivningen.

Regeringen (Socialdemokratiet og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Sociali- stisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er enige om justering af spillelovgivningen vedrørende væddemål og onlinekasino, jf. aftale af 11. december 2014. Lovforslaget indeholder på baggrund heraf bl.a. følgende ændringer: 

  • Forlængelse af afregningsperioden fra uge til måned for væddemål og onlinekasino.
  • Ændring af gebyrerne for betaling af Spillemyndighedens tilsyn, således at der kommer større gebyr for de store virksomheder og mindre gebyr for de mindre virksomheder.

Regeringen (Socialdemokratiet og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Sociali- stisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti er desuden ved aftale af 11. december 2014 enige om følgende ændringer af spillelovgivningen:

  • Ophævelse af muligheden for at få nedslag i afgiften for udlodninger til almennyttige foreninger med henblik på at stoppe svindel med udlodningerne. Midlerne vil i stedet blive tilført en midlertidig ordning, hvor de foreninger, der tidligere har modtaget midler, kan søge om tilskud.
  • Natlukning af spillehaller med gevinstgivende spilleautomater med henblik på at begrænse spilafhængighed. Samtidig hæves den nuværende indsatsgrænse på 0,50 kr. og gevinstgrænse på 300 kr. til henholdsvis 1 kr. og 600 kr. for gevinstgivende spilleau- tomater for at fastholde et attraktivt lovligt marked samt gøre det mere rentabelt at investere i nye og mere moderne spilleautomater. (Forhøjelsen sker ved en bekendt- gørelsesændring).
  • En præcisering af, at almennyttige lotterier ikke kan afvikles som klasselotteri. Præciseringen skal afklare grænsedragningen mellem lotteri og klasselotteri ved at sikre, at klasselotteri kun udbydes af de tre klasselotteriselskaber Klasselotteriet, Varelotteriet og Landbrugslotteriet.
  • Lempelse af reglerne for pokerturneringer, idet det bl.a. bliver muligt at afholde flere turneringer, ranglisteturneringer mv.

Foruden udmøntningen af de to aftaler foreslås et reduceret ansøgningsgebyr i forbindel- se med ansøgning om fornyelse af en eksisterende tilladelse til væddemål og/eller online- kasino, en flytning af en række gebyrer fra bekendtgørelser til loven, indførelse af et an- søgningsgebyr for tilladelse til udbud af almennyttigt lotteri og en ændring af gebyrstrukturen for tilsynet med landbaserede kasinoer på grund af en ændret tilsynsform. Endelig foreslås det, at tilladelsen til opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater kan tilba- gekaldes, hvis tilladelsesindehaveren groft eller gentagende gange ikke angiver gebyret.

Lovforslaget skønnes at have et varigt mindreprovenu på ca. 5 mio. kr. efter tilbageløb og adfærd. Derudover er der et merprovenu fra ophævelsen af afgiftsnedslaget, som tilføres en bevilling på 80 mio. kr. årligt på finansloven for perioden 2016 – 2017 til en midlerti- dig ordning, hvormed ophævelsen af afgiftsnedslaget er provenuneutralt.

Yderligere henvendelse: Fuldmægtig Sandra Leidersdorff, tlf. 7237 0845

Høring / Folketingets hjemmeside