Skatteministeriet
24. februar 2015

L 144 – Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og momsloven

L 144 – Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og momsloven (Tilpasninger til engrosmodellen m.v. og indførelse af omvendt betalingspligt på gas- og elmarkedet)

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L 144 – Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og momsloven

Lovforslaget indeholder to dele, dels forslag om tilpasninger af lov om afgift af elektricitet til engrosmodellen som et led i Energiaftalen 2012 mellem S, RV, SF, V, DF, EL og KF., dels forslag om indførelse af omvendt betalingspligt på gas- og elmarkedet.

Tilpasningerne af lov om elafgift til engrosmodellen skal ses i sammenhæng med forslaget om justering og udskydelse af engrosmodellen og udskydelse af leveringspligten, hvormed engrosmodellen indføres. Sidstnævnte forslag fremsættes af klima-, energi- og bygningsministeren. Indførelsen af engrosmodellen 1. april 2016 sker med henblik på at fremme konkurrencen på elmarkedet. Engrosmodellen indebærer, at elforbrugerne kun vil modtage elregninger fra elhandelsselskaber. Netselskaberne fortsætter med at være registrerede virksomheder efter elafgiftsloven og stå for opkrævningen af elafgifter. Netselskaberne fakturerer elafgifter til elhandelselskaberne.

Hovedelementerne i lovforslaget om ændring af elafgiftsloven mv. er:

  • Der indføres en værnsregel mod forudfakturering, hvorefter elhandelsselskaber ikke kan udfakturere afgift til momsregistrerede virksomheder, uden at afgiften forud er tilfaktureret handelsselskabet.
  • Nye regler om tilvejebringelse af oplysninger til brug for netselskabers fakturering af nedsatte elafgifter, herunder for elopvarmede helårsboliger.
  • Værnsregler mod elhandelselskabers fejl ved indmelding af særlig afgiftsstatus for kunder i datahubben, som drives af Energinet.dk.
  • Tilpasning af de almindelige regler for fakturering af elafgifter.
  • Tilpasning af afgiftsregler for visse erhvervsskibe i havne (landstrøm).

Med den anden del af lovforslaget, foreslås det, at der indføres omvendt betalingspligt på indenlandsk salg af gas og elektricitet til afgiftspligtige videreforhandlere af disse varer samt ved levering af gas- og elektricitetscertifikater til alle afgiftspligtige personer. Forslaget har til formål at forebygge og mindske statens risiko for momstab ved momskarruselsvig, som allerede er konstateret i flere EU-lande.

Engrosmodellen fører til ændringer i faktureringsmønsteret for elafgifter., som vil medføre et engangstab af elafgifter for statskassen pga. likviditetsforskydninger ved overgangen til engrosmodellen, som er skønnet til at have en værdi af ca. 1 mia. kr. i 2016. Indførelse af omvendt betalingspligt på gas- og elmerkedet har til formål at hindre momskarruselsvig og dermed forhindre et utilsigtet provenutab for statskassen.

Det foreslås, at ændringerne i momsloven træder i kraft den 1. juli 2015 og tilpasningerne til engrosmodellen den 1. april 2016.

Yderligere henvendelse: Chefkonsulent Jørgen Holm Damgaard, tlf. 72373239

Høring / Folketingets hjemmeside