Skatteministeriet
2. juli 2014

L 10 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love

(Skattemæssige forhold for medarbejderinvesteringsselskaber og deres deltagere)

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L 10 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love

Et element i Vækstplan for Fødevarer er etableringen af en 3-årig forsøgsordning med medarbejderinvesteringsselskaber (MS).

Erhvervs- og vækstministeren har fremsat et lovforslag om etablering af en 3-årig forsøgsordning med medarbejderinvesteringsselskaber. Nærværende lovforslag vedrører ændringer i skattelovgivningen i forbindelse med etableringen af forsøgsordningen med medarbejderinvesteringsselskaber, samt en tilpasning af ferieloven på baggrund af ordningen.

Nærværende lovforslag indeholder følgende fire overordnede elementer: 

  • Medarbejderne (investorerne) får bortseelsesret, dvs. fradrag for indbetalinger til medarbejderinvesteringsselskabet. Det bortseelsesberettigede beløb kan højst udgøre 7,5 pct. af medarbejderens kontante løn, dog højst 30.000 kr. pr. indkomstår. Udlodninger m.v. fra medarbejderinvesteringsselskabet til medarbejderne skal medregnes til den personlige indkomst.
  • Bortseelsesretten forudsætter, at medarbejderinvesteringsselskabet er godkendt af og registreret i Erhvervsstyrelsen. Bortseelsesret for indskud i medarbejderinvesteringslignende selskaber med hjemsted i andre EU/EØS-lande end Danmark forudsætter godkendelse af SKAT.
  • Medarbejdernes andele i medarbejderinvesteringsselskabet omfattes af aktieavancebeskatningslovens regler, som tilpasses. Dermed finder aktieavancebeskatningslovens regler om beskatning ved fraflytning til udlandet anvendelse.
  • Medarbejderinvesteringsselskabet bliver skattepligtigt efter selskabsskatteloven, svarende til de regler der gælder for aktieselskaber. Indskud af lønmidler i medarbejderinvesteringsselskabet skal dog ikke medregnes til selskabets skattepligtige indkomst.

Det skønnes med stor usikkerhed, at ordningen i 2015 forventes at medføre et umiddelbart mindreprovenu på ca. 75 mio. kr. faldende til et mindreprovenu på ca. 70 mio. kr. i 2016 og 2017. Dette mindreprovenu opvejes af et merprovenu i de efterfølgende år, og samlet set forventes ordningen ikke at medføre en varig provenuvirkning.

Yderligere henvendelse: Chefkonsulent Mogens Rasander, tlf. 7238 2090

Høring / Folketingets hjemmeside