Skatteministeriet
10. oktober 2014

Resumé af forslag til lov om ændring af tonnageskatte- loven og sømandsbeskatningsloven

(Udvidelse af tonnageskatteordningen med en række specialskibe)

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Resumé af forslag til lov om ændring af tonnageskatte- loven og sømandsbeskatningsloven

Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socia- listisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti har i juni 2014 indgået en aftale om en vækstpakke, der indeholder en række initiativer rettet mod bedre regulering, styrket virksomhedsservice, forskning og uddannelse samt bedre erhvervsbeskatning mv.

De enkelte initiativer i aftalen om vækstpakken er indgået med tilslutning fra forskellige partier. Dette lovforslag vedrører styrkede rammevilkår for Det Blå Danmark. Regerin- gen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti er enige om at gennemføre dette initiativ.

Aftaleparterne vil med forslaget fastholde og udvikle Det Blå Danmark. Det er derfor vigtigt at skabe gode og fremtidssikrede rammevilkår for den danske offshore-sektor. Derfor foreslås det at udvide tonnageskatteordningen, så en række aktiviteter, der typisk udføres af specialskibe (vindmølleskibe, ishåndteringsskibe, hotelskibe og vagtskibe), fremover kan vælges omfattet af den lempelige beskatning efter ordningen.

Beskatningen efter tonnageskatteloven indebærer, at den skattepligtige indkomst vedrø- rende de omfattede aktiviteter opgøres på grundlag af den nettotonnage, rederierne di- sponerer over. Den tonnageskattepligtige indkomst opgøres således ikke efter de alminde- lige regler som forskellen mellem skattepligtige indtægter og fradragsberettigede udgifter. Tonnageskatten opkræves derimod som en fast skat, der er uafhængig af rederiernes fak- tiske driftsresultat.

Udvidelsen skal tiltrække nye fartøjer til Danmark og sikre investeringer og arbejdsplad- ser.

Forslaget indebærer ikke en samtidig udvidelse af sømandsbeskatningsordningen (DIS- ordningen). Med forslaget præciseres det derfor, at udvidelsen af tonnageskatteordningen ikke medfører nogen ændring i anvendelsesområdet for DIS-ordningen.

Forslaget skønnes at medføre et ikke nævneværdigt mindreprovenu.

Høring