Skatteministeriet
20. oktober 2015

Forslag til lov om ændring af momsloven og forskellige andre love

(Momsgodtgørelse for ambassader m.v., bemyndigelse til momskontrol af betalingsoplysninger, tilpasning af reglerne om herboende repræsentant for motoransvars- og lystfartøjsforsikringer, tilpasning af adgangen til indhentelse og registrering af oplysninger i Køretøjsregisteret, afskaffelse af befordringsfradrag m.v. for skattefritagne personer m.v.)

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Forslag til lov om ændring af momsloven og forskellige andre love

Formålet med lovforslaget om ændring af momsloven og forskellige andre skatte- og
afgiftslove er bl.a. at styrke hjemmelsgrundlaget på disse områder samt at forenkle og
præcisere en række bestemmelser. Lovforslaget indeholder bl.a. følgende forslag til ændringer:

  • Indførelse af en bemyndigelse til hhv. Skatteministeriet, Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet til at administrere momsgodtgørelsesordningen for ambassader mv. i overensstemmelse med gældende administrativ praksis, og regulering af beløbsgrænsen for, hvornår der kan opnås momsgodtgørelse.
  • Indførelse af en hjemmel i momsloven til, at SKAT kan anmode Skatterådet om tilladelse til at indhente betalingsoplysninger til brug for momskontrol af fjernsalg og elektronisk leverede ydelser. Formålet hermed er at sikre, at udenlandske virksomheder afregner korrekt moms til Danmark.
  • Tilretning af reglerne om en herboende repræsentant i lov om afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer og lov om afgift af lystfartøjsforsikringer. Dette sker på baggrund EU-Domstolens dom i sag C-678/11.
  • Tilretning af hjemmelsgrundlaget for SKATs indgåelse af aftaler med private virksomheder om terminaladgang til oplysninger om ejer- og brugerforhold i Køretøjsregisteret og hjemmelsgrundlaget for SKAT til at videregive oplysninger om konkrete ejer- og brugerforhold fra Køretøjsregisteret til udenlandske myndigheder. Med lovforslaget foretages der også en udvidelse af de virksomheder, der kan registrere oplysninger i Køretøjsregisteret.
  • Afskaffelse af befordringsfradraget mv. til skattefritagne personer.

Lovforslaget forslås at træde i kraft 1. januar 2016.

Yderligere henvendelse: Marie Louise Jacobs, tlf. 723-73728

Høring / Folketingets hjemmeside