Skatteministeriet
16. januar 2015

Forslag til lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil, lov om offentligt hasardspil i turneringsform og ligningsloven.

(Natlukning af spillehaller med gevinstgivende spilleautomater, op-hævelse af reglen om nedslag i afgiften, nyt gebyr for tilsyn, månedsafregning, ensartet beregningsmetode for varegevinster og kontante gevinster m.v.)

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Forslag til lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil, lov om offentligt hasardspil i turneringsform og ligningsloven.

Lovforslaget udmønter de indgåede aftaler om ændring af spillelovgivningen.

Regeringen (Socialdemokratiet og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Sociali-stisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er enige om justering af spillelovgivningen vedrørende væddemål og onlinekasino, jf. aftale af 11. december 2014. Lovforslaget indeholder på baggrund heraf bl.a. følgende ændringer:

  • Forlængelse af afregningsperioden fra uge til måned for væddemål og onlinekasino.
  • Ændring af gebyrerne for betaling af Spillemyndighedens tilsyn, således at der kommer større gebyr for de store virksomheder og mindre gebyr for de mindre virksomheder.

Regeringen (Socialdemokratiet og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Sociali-stisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti er desuden ved aftale af 11. december 2014 enige om følgende ændringer af spillelovgivningen:

  • Ophævelse af muligheden for at få nedslag i afgiften for udlodninger til almennyt-tige foreninger med henblik på at stoppe svindel med udlodningerne. Midlerne vil i stedet blive tilført en midlertidig ordning, hvor de foreninger, der tidligere har modtaget midler, kan søge om tilskud.
  • Natlukning af spillehaller med gevinstgivende spilleautomater med henblik på at begrænse spilafhængighed. Samtidig hæves den nuværende indsatsgrænse på 0,50 kr. og gevinstgrænse på 300 kr. til henholdsvis 1 kr. og 600 kr. for gevinstgivende spilleautomater for at fastholde et attraktivt lovligt marked samt gøre det mere ren-tabelt at investere i nye og mere moderne spilleautomater. (Forhøjelsen sker ved en bekendtgørelsesændring).
  • En præcisering af, at almennyttige lotterier ikke kan afvikles som klasselotteri. Præ-ciseringen skal afklare grænsedragningen mellem lotteri og klasselotteri ved at sikre, at klasselotteri kun udbydes af de tre klasselotteriselskaber Klasselotteriet, Varelotte-riet og Landbrugslotteriet.
  • Lempelse af reglerne for pokerturneringer, idet det bl.a. bliver muligt at afholde flere turneringer, ranglisteturneringer mv.

Foruden udmøntningen af de to aftaler foreslås et reduceret ansøgningsgebyr i forbin-delse med ansøgning om fornyelse af en eksisterende tilladelse til væddemål og/eller onlinekasino, en flytning af en række gebyrer fra bekendtgørelser til loven, og at det bliver strafbart ikke at angive gebyrer for opstilling og drift af gevinstgivende spilleau-tomater.   Lovforslaget skønnes at have et varigt mindreprovenu på ca. 5 mio. kr. efter tilbageløb og adfærd. Derudover er der et merprovenu fra ophævelsen af afgiftsnedslaget, som tilføres en bevilling på 80 mio. kr. årligt på finansloven for perioden 2016 – 2017 til en midlertidig ordning, hvormed ophævelsen af afgiftsnedslaget er provenuneutralt.

Høring