Skatteministeriet
8. december 2014

Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet

(Tilpasninger til engrosmodellen)

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet

Lovforslaget er omfattet af energiaftalen af 22. marts 2012.

Lovforslaget skal ses i sammenhæng med forslaget om justering af engrosmodellen, hvormed engrosmodellen indføres. Sidstnævnte forslag fremsættes af klima-, energi- og bygningsministeren.

Indførelsen af engrosmodellen 1. marts 2016 sker med henblik på at fremme konkurren- cen på elmarkedet.

Engrosmodellen indebærer, at forbrugerne kun vil modtage én samlet elregning. Al kon- takt til elkunderne vil fremover varetages alene af elhandelsselskaberne.

Netselskaberne fortsætter med at være registrerede virksomheder efter elafgiftsloven og stå for opkrævningen af elafgifter. Netselskaberne fakturerer elafgifter til elhandelselska- berne.

Med lovforslaget om ændring af elafgiftsloven foreslås tilpasninger af elafgiftsloven til engrosmodellen.

Lovforslagets hovedelementer er:

  • Der indføres en værnsregel mod forudfakturering, hvorefter elhandelsselskaber ikke kan udfakturere afgift til momsregistrerede virksomheder, uden at afgiften forud er tilfaktureret handelsselskabet.
  • Nye regler om tilvejebringelse af oplysninger til brug for netselskabers fakture- ring af nedsatte elafgifter, herunder for elopvarmede helårsboliger.
  • Værnsregler mod elhandelselskabers fejl ved indmelding af særlig afgiftsstatus for kunder i datahubben, som drives af Energinet.dk.
  • Tilpasning af de almindelige regler for fakturering af elafgifter.
  • Tilpasning af afgiftsregler for visse erhvervsskibe i havne (landstrøm).

Engrosmodellen fører til ændringer i faktureringsmønsteret for elafgifter. Det ændrede faktureringsmønster vil medføre et engangstab af elafgifter for statskassen ved overgan- gen til engrosmodellen, som er skønnet til at have en værdi af ca. 1 mia. kr. i 2016.

Yderligere henvendelse: Specialkonsulent Rikke Kure Wendel, tlf. 7237 1251

Høring