Skatteministeriet
25. august 2014

Lovforslag 2014-15

Oversigt over Skatteministeriets lovforslag i folketingsåret 2014-15

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Lovforslag 2014-15

Under "Høring" kan du finde høringsmaterialer (inkl. resuméer) og høringssvar. Under "Folketingets hjemmeside" kan du finde Folketingets behandlinger af forslaget. 

2. samling

L 7 - Forslag til lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse. (Genindførelse af optjeningsprincippet for ret til børnetilskud og børne- og ungeydelse for flygtninge). Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 6 - Forslag til lov om ændring af opkrævningsloven og selskabsskatteloven. (Ændring af rentetillæg for afregning af selskabsskat og begrænsning af indestående på skattekontoen m.v). Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 5 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Genindførelse af BoligJobordningen). Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

1. samling

L 190 – Forslag til lov om ændring af opkrævningsloven og selskabsskatteloven (Ændring af rentetillæg for afregning af selskabsskat og begrænsning af indestående på skattekontoen m.v.)
Resumé  /Høring /Folketingets hjemmeside

L 173 - Forslag til lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love.
(Natlukning af spillehaller med gevinstgivende spilleautomater, ophævelse af reglen om nedslag i afgiften for udlodninger, justering af gebyrskalaen for onlinekasino og væddemål, månedsafregning for onlinekasino og væddemål m.v).

Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 167 Forslag til lov om ændring af ligningsloven, boafgiftsloven, fondsbeskatningsloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love.
(Skattelypakke om trusts, værdiansættelse af aktiver i forbindelse med bindende svar og international omgåelsesklausul samt udskydelse af selvangivelsesfristen for selskaber m.v., lempelse af sanktionen ved manglende registrering af underskud og korrektion af satserne for vægtafgift af personbiler m.v).

Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 144 – Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og momsloven
(Tilpasninger til engrosmodellen m.v. og indførelse af omvendt betalingspligt på gas- og elmarkedet)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 124 - Forslag til lov om ændring af tonnageskatteloven og sømandsbeskatningsloven
(Udvidelse af tonnageskatteordningen med en række specialskibe)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 123 - Forslag til lov om ændring af momsloven
(Importmoms på dansksprogede magasiner, tidsskrifter og lign. sendt fra lande uden for EU og bemyndigelse til lempelse og fritagelse vedrørende faktureringspligt)
Resumé / Høring / Høring / Folketingets hjemmeside

L 98 - Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven, kursgevinstloven, selskabsskatteloven, virksomhedsskatteloven og forskellige andre love
(Exitskat og henstand for fysiske personer, gennemførelse af ændring af moder-/datterselskabsdirektivet, justering af rentefradragsbegrænsningsreglerne og opgørelsesprincipper for fordringer og gæld m.v.)
Resumé /Høring / Folketingets hjemmeside

L 76 - Forslag til lov om ændring af lov om vurdering af landets faste ejendomme (Vurderinger i årene 2015 og 2016)
ResuméHøring / Folketingets hjemmeside

L 75 - Forslag til lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 74 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven og lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse
(Forhøjelse af loftet over fradrag for fagforeningskontingenter og beregning af ydelser i 2012 ved bopæl eller beskæftigelse i Grønland og på Færøerne)
Resumé / Høring / Høring / Folketingets hjemmeside

L 64 – Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, lov om afgift af lønsum m.v., momsloven, lov om afgift af naturgas og bygas, spiritusafgiftsloven og forskellige andre love
(Forenkling af registrerede varemodtageres adgang til godtgørelse af afgift ved eksport, afgiftsfritagelse af varer henhørende under toldoplagsprocedure, andre særlige toldordninger og afgiftsoplag, lønsumsafgift for selvstændige momsgrupper, indførelse af mulighed for indirekte opgørelse af afgifter af bygas, afskaffelse af banderoler på spiritus m.v.)
ResuméHøring /Delhøring /HøringFolketingets hjemmeside

L 63 - Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven
(Nedsættelse af vederlagskravet i skatteordningen for udenlandske forskere og nøglemedarbejdere)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 55 - Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love.
(Forlængelse af rabat på afgiften ved omlægning af eksisterende kapitalpensioner og rabat på afgiften ved udbetaling fra eller omlægning af konti i Lønmodtagernes Dyrtidsfond).
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 43 – Forslag til lov om ændring af momsloven, registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. (Ophævelse af fradragsbegrænsningen for moms på hotelophold og harmonisering af afgifterne på personbiler med tilladelse til erhvervsmæssig persontransport)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 42 – Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven, opkrævningsloven og forskellige andre love
(Hurtig afslutning i visse klagesager, omkostningsgodtgørelse i retssager, dækningsrækkefølgen for underholdsbidrag, restanceforebyggelse, momsregistrering af visse virksomheder, forbedret inddrivelse af restancer til det offentlige m.v.)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 41 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven, fondsbeskatningsloven, lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om et indkomstregister og forskellige andre love.
(Udvidelse af kredsen af yderkommuner med forhøjet befordringsfradrag, forhøjelse af kommunernes andel af selskabsskatten og udvidet mulighed for videregivelse af oplysninger til finansielle virksomheder). 
Resumé / Høring  / Folketingets hjemmeside

L 40 – Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, kildeskatteloven, kursgevinstloven, selskabsskatteloven og skatteforvaltningsloven (Lempelse af udbyttebeskatningen af visse unoterede porteføljeaktier).
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 10 - Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love (Skattemæssige forhold for medarbejderinvesteringsselskaber og deres deltagere)
Resumé
 / Høring / Folketingets hjemmeside

L 9 - Forslag til Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven, ligningsloven, lov om et indkomstregister og lov om inddrivelse af gæld til det offentlige (Udvidelse af indberetningspligterne vedrørende finansielle produkter, videregivelse af oplysninger til finansielle virksomheder, ændring af indberetningspligten vedr. modtagere af renter og afgivelse af regnskabsoplysninger om moms i forbindelse med selvangivelsen)
Resumé
 / Høring / Folketingets hjemmeside

L 8 - Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Ghana
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 7 - Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Indien
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 6 - Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af protokoller om ændring af dobbeltbeskatningsloverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Belgien, Luxembourg, Singapore og Østrig.
(Gennemførelse af protokol til ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Luxembourg)
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 5 - Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Irland
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 4 - Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, personskatteloven og forskellige andre love
(Tilbagerulning af forsyningssikkerhedsafgiften, nedsættelse af elvarmeafgiften, forhøjelse af elafgiften, tilpasning af afgiftsregler for VE-brændsler på baggrund af EU-retten, finansiering af forsyningssikkerhedsafgiften ved forhøjelse af bundskatten og det skrå skatteloft og nedsættelse af den grønne check samt afgiftsforhøjelse på cigarillos m.v.)
ResuméHøring / Folketingets hjemmeside