Skatteministeriet
24. januar 2014

L91 (Folketingsåret 2013-14)

Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L91 (Folketingsåret 2013-14)

(Henstand med exitskat ved selskabers overførsel af aktiver og passiver til et andet EU/EØS-land)        

Lovforslaget er en opfølgning på en afgørelse fra EU-Domstolen af 18. juli 2013 om de danske regler vedrørende beskatning af selskaber mv., der overfører aktiver eller passiver til andre EU/EØS-lande, det vil sige exitbeskatning.

EU-Domstolen fandt, at de danske exitskatteregler for selskaber ikke fuldt ud er i overensstemmelse med EU-retten, fordi exitskatten kræves betalt med det samme, og der således ikke er mulighed for at vælge henstand med betaling af skatten.

Lovforslaget indebærer en justering af reglerne om beskatning ved et selskabs overførsel af aktiver og passiver til et andet EU/EØS-land. Der etableres med forslaget en henstandsordning (afdragsordning), der gør det muligt at udskyde betalingen af exitskatten mod forrentning.

Henstandsbeløbet afdrages i takt med, at der oppebæres afkast (indtægter, gevinster, udbytter) af de overførte aktiver, som ville være blevet beskattet i Danmark, hvis aktiverne var forblevet her i landet. Dog skal det årlige afdrag mindst udgøre et beløb svarende til 1/7 af den opgjorte exitskat. Henstandsperioden er således maksimalt 7 år.

Formålet med forslaget er bringe de danske exitskatteregler i overensstemmelse med EU-retten.

Lovforslaget skønnes ikke at medføre et mærkbart mindreprovenu på langt sigt. I de første finansår vil der fremkomme et mindreprovenu, i det omfang de berørte virksomheder vælger at bruge ordningen.

Det skønnes, at lovforslaget indebærer et ressourceforbrug i størrelsesordenen 1-2 årsværk. Hertil kommer en forventet omkostning til tilretning af den planlagte it-løsning for modtagelse af selskabsselvangivelsen (DIAS). Sidstnævnte omkostning skønnes at være i størrelsesordenen 600.000 kr. 

Yderligere henvendelse: Chefkonsulent Margrete Kiil, tlf. 7237 3442,
specialkonsulent Kirstine Thagaard Jacobsen, tlf. 7237 0694 og
fuldmægtig Susi Hjorth Bærentzen, tlf. 7237 1291

Høring / Folketingets hjemmeside