Skatteministeriet
24. januar 2014

L79 (Folketingsåret 2013-14)

Forslag til lov om ændring af kulbrinteskatteloven, lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding og lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L79 (Folketingsåret 2013-14)

(Harmonisering af beskatningen af kulbrinteindvinding m.v.)

Lovforslaget implementerer aftale af 17. september 2013 mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Enhedslisten og Dansk Folkeparti om harmonisering af beskatningen i Nordsøen.

Efter lovforslaget harmoniseres beskatningen af kulbrinteindvinding i Nordsøen således, at de selskaber, der i dag beskattes efter de gamle regler i kulbrinteskatteloven, fra den 1. januar 2014 vil blive beskattet efter de samme regler, som i dag gælder for eneretsbevillingen og for tilladelser til indvindingsvirksomhed meddelt den 1. januar 2004 eller senere.

Lovforslaget indeholder desuden en overgangsordning, som betyder, at selskaberne får en rimelig overgang til de nye regler.

Efter lovforslaget nedsættes kulbrinteskattesatsen fra 70 pct. til 52 pct.

Kulbrintefradraget nedsættes til 5 pct. i 6 år i stedet for 25 pct. i 10 år.

Feltafgrænsningen ophæves, så selskaberne kan modregne underskud fra et felt i indkomst fra et andet felt.

Produktions-, dispensations- og rørledningsafgifterne ophæves.

Skatteværdien af fjernelsesomkostninger kan udbetales til den skattepligtige, hvis der ved endeligt ophør af kulbrinteskattepligtig virksomhed resterer et uudnyttet underskud (carry back). Det udbetalte beløb kan dog ikke overstige den akkumulerede kulbrintebeskatning minus beløb, der tidligere er udbetalt under samme ordning.

Harmoniseringen af beskatningen skønnes at indebære et varigt merprovenu på i alt 0,4 mia. kr. efter adfærd og korrektion for statens andel i DONG og Nordsøfonden. Det svarer i akkumuleret merprovenu til ca. 28½ mia. kr.

Yderligere henvendelse: Specialkonsulent Peter Ambus, tlf. 7238 1545

Høring / Folketingets hjemmeside