Skatteministeriet
24. januar 2014

L67 (Folketingsåret 2013-14)

Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven og forskellige andre love - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L67 (Folketingsåret 2013-14)

(Indberetning og automatisk udveksling af skatterelevante oplysninger om finansielle konti samt ophævelse af bagatelgrænser for ind- og udbetalinger m.v.)       

Formålet med lovforslaget er at skabe hjemmel til at indføre de indberetningspligter og pligter til at gennemføre procedurer til identifikation af indberetningspligtige konti, som følger af aftale af 15. november 2012 mellem Danmark og Amerikas Forenede Stater til forbed­ring af efterrettelighed vedrørende international beskatning.

Aftalen mellem Danmark og USA indebærer, at danske finansielle institutter skal gennemføre nogle nærmere beskrevne procedurer til identifikation af konti med tilknytning til USA og indberette om de pågældende konti årligt til SKAT. SKAT skal uopfordret videregive de indberettede oplysninger samlet til de amerikanske skattemyndigheder. Herudover vil SKAT efter aftalen modtage oplysninger fra de amerikanske skattemyndigheder om konti med dansk tilknytning oprettet i amerikanske finansielle institutter.

Efter lovforslaget bemyndiges skatteministeren til at fastsætte nærmere regler om indberetningspligter og pligter til at gennemføre procedurer til identifikation af indberetningspligtige konti.

Bemyndigelsesbestemmelsen sikrer mulighed for at opfylde ikke alene aftalen mellem Danmark og USA, men også et EU-direktiv om udveksling af tilsvarende oplysninger mellem EU-ladene og tilsvarende aftaler, som Danmark måtte indgå med andre partnere, og at indføre lignende indberetninger vedrørende danske konti.

Endvidere indeholder lovforslaget som en følge af implementeringen af én skattekonto ophævelse af en række bagatelgrænser for ind- og udbetalinger.

  Forslaget om opfølgning på aftalen mellem Danmark og USA forventes at give et vist merprovenu som følge af modtagelse af yderligere oplysninger fra andre lande og områder. Der kan ikke skønnes over størrelsen.

De provenumæssige konsekvenser af ophævelsen af bagatelgrænser skønnes at være beskedne og blev medregnet i de provenumæssige konsekvenser for det offentlige i forbindelse med gennemførelsen af reglerne om én skattekonto i 2006.

Yderligere henvendelse: Andreas Bo Larsen, tlf. 7237 0363

Høring / Folketingets hjemmeside