Skatteministeriet
24. januar 2014

L48 (Folketingsåret 2013-14)

Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og kildeskatteloven - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L48 (Folketingsåret 2013-14)

(Effektivisering af inddrivelsen af forsyningsvirksomheders krav gennem adgang til skyldners personnummer og henstand med indregnet restskat)                

En af hovedbegrundelserne for at samle inddrivelsen af alle offentlige krav - herunder alle kommunale krav - hos SKAT har været at gennemføre en samlet digital behandling af kravene. Dette forudsætter, at de enkelte skyldnere kan identificeres. I praksis sker denne identifikation ved hjælp af skyldnernes personnummer eller cvr-nr., som fordringshaverne ifølge inddrivelseslovgivningen er forpligtede til at benytte ved overdragelsen af deres fordringer til inddrivelse hos SKAT.

I dag er de kommunalt ejede forsyningsvirksomheder ikke altid i stand til at levere de fornødne oplysninger vedrørende deres personlige skyldneres personnummer, da forsyningsvirksomhederne ikke har krav på at få disse oplysninger udleveret af offentlige myndigheder eller af skyldnerne selv.

Med lovforslaget gives kommunalt ejede forsyningsvirksomheder en hjemmel til at få oplyst skyldnerens personnummer fra Det Centrale Personregister, så personnummeret kan ledsage fordringen, når denne sendes til inddrivelse.  Der skal dog først rettes henvendelse til skyldneren selv med anmodning om at oplyse personnummeret.

Restskat indregnes i forskudsskatten for indkomståret efter året for udskrivningen af årsopgørelsen. Indregningen er beløbsmæssigt begrænset til 18.300 kr., men for personer med en lav indkomst vil indregningen reducere et i forvejen lavt rådighedsbeløb. For at kunne tilgodese disse personer foreslås det, at der skabes hjemmel til at yde henstand med den indregnede restskat fra det tidspunkt, hvor anmodningen om henstand fremsættes.

Lovforslaget skønnes samlet set at medføre et beskedent mindreprovenu, der kan henføres til den del, der vedrører muligheden for henstand med indregnet restskat.

Det foreslås, at ændringsloven skal træde i kraft den 1. januar 2014.

Yderligere henvendelse: Specialkonsulent Allan Caspersen, tlf, 7237 0317

Høring / Folketingets hjemmeside